Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TỔNG HỢP CÁC BÀI NGỮ ÂM TIẾNG ANH HSG 6 ,7,8 &9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 21h:07' 14-10-2015
Dung lượng: 10.0 KB
Số lượt tải: 245
Số lượt thích: 1 người (Giang Thị Hoàng Quyên)
PART TWO: PHONETICS: ( 0,2 x 10 = 2,0 pts)
I. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D: (50,2=1,0 pt)
11.
A. says
B. days
C. prays
D. plays

12.
A. liberty
B. migrant
C. appliance
D. limestone

13.
A. lucky
B. utensil
C. summit
D. pulp

14.
A. type
B. recycle
C. typhoon
D. jolly

15.
A. pour
B. souvenir
C. group
D. youthPART TWO: PHONETICS. (10 x 0,2 = 2.0 pts)
I. Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C or D (0.2 x 5 = 1.0 pt)
11.
A. scout
B. receive
C. score
D. comics

12.
A. looked
B. walked
C. washed
D. wanted

13.
A. uniform
B. cucumber
C. public
D. during

14.
A. sugar
B. serious
C. symptom
D. second

15.
A. gloves
B. improve
C. coveralls
D. stomachII/ Choose the word that has the strees patern differently from the others (5 x 0,2 = 1.0 pt)
16. A. informal B. provide C. problem D. supply
17. A. employment B. different C. president D. evidence
18. A. engineer B. national C. scientist D. figure
19. A. intelligent B. interest C. dependent D. computer
20. A.material B.oceanic C. aquarium D.appointment


PART TWO: PHONETICS ( 2pts)
I,Choose the words whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A,B,C or D ((50,2=1,0 pt)
11 A.pen B.eraser C.bench D.desk
12 A.city B. live C.sister D.night
13 A. clock B.open C.window D.stereo
14 A.help B.well C.evening D. left
15 A. bus B must C sun D. busy

I. PHONETICS:
a. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D: (60,2=1,2 pts)

1.
A. scout
B. receive
C. score
D. comics

2.
A. looked
B. walked
C. washed
D. wanted

3.
A. uniform
B. cucumber
C. public
D. during

4.
A. sugar
B. serious
C. symptom
D. second

5.
A. birth
B. first
C. thirsty
D. tired

6.
A. gloves
B. improve
C. coveralls
D. stomach


b. Choose the word whose stress pattern is different from the others: (40,2=0,8 pt)

7.
A. diver
B. vessel
C. affect
D. chopstick

8.
A. cucumber
B. moderate
C. stomachache
D. direction

9.
A. relax
B. marbles
C. comic
D. atlas

10.
A. espensive
B. horrible
C. compliment
D. terribleI. PHONETICS:
a. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C, or D: (60,2=1,2 pts)
1.
A. says
B. days
C. prays
D. plays

2.
A. husband
B. surrounding
C. rubbish
D. plumber

3.
A. informative
B. information
C. formal
D. forward

4.
A. stream
B. teacher
C. weather
D. teammate

5.
A. restaurant
B. festival
C. sentence
D. semester

6.
A. through
B. shout
C
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓