Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tổng hợp đề thi 8 tuần giữa học kì 1 Tiếng Anh 6 (cơ bản)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Dương
Ngày gửi: 14h:23' 22-11-2018
Dung lượng: 23.5 KB
Số lượt tải: 312
Số lượt thích: 0 người
Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 6 môn Tiếng anh
I. Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác so với các từ còn lại (2 x 0,25 = 0,5 mks)
1.       A.people                B. television          C. pencil             D. stereo
2.       A. watches            B. fixes                 C. washes             D. goes
 
II. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống (10 x 0,25 = 2,5 mks)
1. How many ……… does it have? – It has 2 floors.
          A. floors                 B. schools          C. students           D. classes
2. I do ……… homework every afternoon.
          A. their                          B. his                    C. her                            D. my
3. Which  .................are you in?  - 6A
          A. grade                B. class                 C. school              D. floor
4. After school, Lan  ...........................
         A. listens to music                            C. listen to the music    
B.  listen to music                              D. listens to the music
5. We live .................the country.
          A. near                           B. at                               C. in                     D. on
6. What are those?   - ..............
          A. They are a trees.                                    C. It is trees.
B. They are trees.                              D. It is a tree.
7. Classes end at ..................
                    A. a quarter past eleven                              C. eleven past quarter
B. quarter past an eleven                            D. eleven past a quarter
8. The police station is ............... the restaurant.
                   A. opposite                    B. near                 C. next                 D. in front
9. We have literature ............8.40...................9.25.
          A. at ……at                                                C. at ……and at
B. at ……to                                      D. from ……to     
10. Does she .................her face?
          A. washs              B. washes                      C. wash                D. is wash
 
III. Hãy chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn  (2 x 1,0 = 2 mks)
1.Mai and Lan play soccer in the afternoon.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Her teacher listens to music every day.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (6 x 0,5 = 3mks)
      Namis a student. He’s in grade six. Every morning, he gets up at half past five. He brushes his teeth atfive forty-five, washes his face and gets dressed, and then he has his big breakfast atsix o’clock. He goes to school atsix thirty.Nam’s school is small. It has two floors andNam’s classroom is on the second floor.
1. What does Nam do?
 …………………………………………………………………………………………
2. Which grade is he in?
  ……………………………………………………………………………………….
3. What time does Nam brush his teeth?
 ………………………………………………………………………………………..
4. Is Nam’s school big?
………………………………………………………………………………………… 
5. Does Nam go to school at six thirty?
 ………………………………………………………………………………………..
6. How many floors does his school have?
………………………………………………………………………………………….
V. Sắp xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh  (4 x 0,5 = 2mks)
1. lives / he / the / in / city.
...............................................................................................................
2. Lan / up / gets / six / at.
...............................................................................................................
3. near / bakery / the / is / my house.
...............................................................................................................
4. windows / six / are / in / classroom / there / my.
……………………………………………………………………………..


 Part 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại (0,5ms)
7.    A. fine                             B. five                                    C. night                      D. city
8.    A. ten                              B.desk                                   C. these                      D. bench
 GRAMMAR AND VOCABULARY
 Part 2:  Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D- (3ms)
9. Is Mrs Ly a teacher ? _________________________
A .Yes, he is               B . Yes, it is                                      C. Yes ,she is              D. Yes, She are
 10. How many __________ are there ? There are four           
A. pen                         B. pens                                               C. pencil                    D.penes
 11. Teacher :“Nam, stand ___________________ and open your book, please.”
A. down                     B. up                                                   C. in                            D. on
12. Is his father a doctor ? Yes, ___________________
A. I am                        B. he is                                               C. she is                     D. it is
13. ___________________ is he ? He is my teacher.
A. Who                       B. Where                                            C. How do                  D. How old
14. Is this an___________________? –Yes, it is.
A. ruler                       B. window                                         C. door                       D. eraser
15. Where is your father ? – He is ___________________home.
A. at                            B. in                                                    C. on                           D. up
16. “______________________________________ ?” – “ They
 
Gửi ý kiến