Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tốt nghiệp Hóa học 2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Duy Viet
Ngày gửi: 10h:03' 29-06-2020
Dung lượng: 100.4 KB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN
BÀI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
NĂM HỌC 2019 - 2020


MÔN: HÓA HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 04 trang)
Câu 1: Ởnhiệtđộthường,khôngkhíẩmoxihoáđượchiđroxitnàosauđây?
A.Mg(OH)2. B. Fe(OH)2. C.Fe(OH)3. D.Cu(OH)2.
Câu 2: Hợpchấtsắt(II)hidroxitcócôngthứchóahọclà
A. Fe(OH)2. B.Fe3O4. C.Fe2O3. D.FeO.
Câu 3: Côngthứchóahọccủafructozơlà
A. C6H12O6. B.C12H22O11. C.C6H10O6 D.(C6H10O5)n.
Câu 4: CholuồngkhíCO(dư)điquahỗnhợpcácoxitAl2O3,CuO,MgOnungnóngởnhiệtđộcaođếnphảnứnghoàntoànthuđượchỗnhợpchấtrắngồm
A.Al,Cu,Mg. B.Al2O3,Cu,Mg. C.Al,Cu,MgO. D. Al2O3,Cu,MgO.
Câu 5: Polymenàosauthuộcloạipolymenhântạo?
A.NhựaPE B.CaosuBuna. C. Tơvisco. D.Tinhbột.
Câu 6: Côngthứchóahọccủatristearinlà
A.(C17H33COO)3C3H5 B.(C15H31COO)3C3H5
C.(C17H31COO)3C3H5 D. (C17H35COO)3C3H5
Câu 7: KimloạiFekhôngphảnứngvớidungdịch
A.CuSO4. B.Fe2(SO4)3. C. H2SO4đặcnguội. D.AgNO3.
Câu 8: KimloạinàosauđâykhôngtantrongdungdịchNaOH?
A.Al. B. Mg. C.K. D.Ba.
Câu 9: Dungdịchchấtnàosauđâylàmquỳtímchuyểnsangmàuxanh?
A. Na2CO3. B.NaHSO4. B.NaCl. D.NaNO3.
Câu 10: Phươngtrìnhphảnứngnàosauđâykhôngđúng?
A.2Al+3Cl2→2AlCl3 B.Mg+H2SO4→MgSO4+H2
C. Ba+CuSO4→BaSO4+Cu D.2Na+2H2O→2NaOH+H2
Câu 11: AminthơmcócôngthứcphântửC6H7Ncótêngọilà:
A. Phenylamin B.Alanin C.Metylamin D.Etylamin
Câu 12: ChotừtừđếndưdungdịchBa(OH)2vàodungdịchAl2(SO4)3,hiệntượngquansátđượclà
A.xuấthiệnkếttủatrắngrồitanhếtvàtạodungdịchtrongsuốt.
B.xuấthiệnkếttủatrắngvàcókhíbayra.
C. xuấthiệnkếttủatrắngsauđótanmộtphần.
D.xuấthiệnkếttủatrắngvàkhôngtan.
Câu 13: XcóCTPTC8H18O4N2làmuốiamonicủamộtaminvàaxitglutamic.ChoagamXtácdụnghếtvớimộtlượngdưNaOHthuđượcbgammuốivà8,85gammộtamin.Tổnga+blà:
A. 59,55gam B.37,5gam C.28,65gam D.52,95gam
Câu 14: Ởnhiệtđộthường,dungdịchglucozơphảnứngvớiCu(OH)2tạothànhdungdịchcómàu
A.tím. B.vàng. C.dacam. D. xanhlam.
Câu 15: Chodãygồmcácchấtsau:Al,H2O,NaHCO3,Al(OH)3,Al2O3,(NH4)2CO3,HOOCC2H4CH(NH2)COOH.Sốchấttrongdãycótínhchấtlưỡngtínhlà
A.5. B.3. C.4. D. 6.
Câu 16: Cho29gamhỗnhợpgồmAl,Cu,Agtácdụngvừađủvới950mldungdịchHNO3nồngđộa(mol/l),thuđượcdungdịchchứa98,2gammuốivà5,6lít(đktc)hỗnhợpXgồmNOvàN2O. TỉkhốicủaXsovớihidrolà16,4.Giátrịcủaalà:
A.2,5 B. 1,5 C.1,35 D.1,65
Câu 17: Hòatanvừahết7gamhỗnhợpXgồmAlvàAl2O3trongdungdịchNaOHđunnóngthìcó0,2molNaOHđãphảnứng,sauphảnứngthuđượcVlítkhíH2(đktc).GiátrịcủaVlà
A.5,60. B. 4,48. C.2,24. D.3,36.
Câu 18: Cho0,15molesteXno,đơnchứcmạchhởvàocốcchứa400mldungdịchMOH0,5M(Mlàkimloạikiềm),đunnóng.Saukhiphảnứnghoàntoàn,côcạndungdịchthuđược9gamhơiancolYvàhỗnhợpchấtrắnkhanZ.ĐốtcháyhoàntoànZbằngoxidư,thuđược10,6gamM2CO3và22,6gamhỗnhợpCO2vàH2O. SốđồngphânthỏamãnXlà:
A.3 B. 2. C.4 D.1
Câu 19: HỗnhợpXgồm0,03molFe;0,03molZn;0,03molMgvà0,02molAl.HòatanhếtXbằngmộtlượngvừađủ200mldungdịchgồmHClxMvàH2SO41,5xM.Giátrịxlà:
A.0,5 B.0,6 C.0.2 D. 0,3
Câu 20: Chocácphươngtrìnhphảnứnghóahọcsau:
(a)Fe(OH)3+3HCl→FeCl3+3H2O
(b)NaOH+CH3COOH→CH3COONa+H2O
(c)Ba(OH)2+2HNO3→Ba(NO3)2+2H2O
(d)H3PO4+3KOH→K3PO4+3H2O
Sốphươngtrìnhphảnứngứngvớiphươngtrìnhionthugọn:H++OH-→H2Olà
A.4. B. 1. C.2. D.3.
Câu 21: Tiếnhànhmộtthínghiệmnhưsau:
Chovàoốngnghiệm1-2mlhồtinhbột,sauđónhỏtiếpvàigiọtdungdịchiotvàoốngnghiệm,quansátđượchiệntượng(1).
Đunnóngốngnghiệmrồisauđóđểnguội,quansátđượchiệntượng(2).
Hiệntượngquansátđượctừ(1),(2)lầnlượtlà
A.(1)dungdịchmàutím;(2)dungdịchmấtmàu,đểnguộimàutímtrởlại.
B. (1)dungdịchmàuxanhtím;(2)dungdịchmấtmàu,đểnguộimàuxanhtímtrởlại.
C.(1)dungdịchmàuxanhtím;(2)dungdịchchuyểnsangmàutím,đểnguộimấtmàu.
D.(1)dungdịchmàuxanh;(2)dungdịchchuyểnsangmàutím,đểnguộimàuxanhtrởlại.
Câu 22: Hòatanhoàntoàn9,28gamhỗnhợp:S,FeS,Cu2S(biếtFeSchiếm40%tổngsốmolhỗnhợp)trongHNO3dưđược17,92lít(đktc)hỗnhợpkhíNO2vàSO2nặng37,52gamvàdungdịchX. ChodungdịchBa(OH)2dưvàoXthuđượcmgammuốikếttủa.Giátrịgầnnhấtcủamlà:
A.24,2gam B.20,3gam C.17,2gam D. 13,
 
Gửi ý kiến