Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm Mác Lênin

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://tstudyvn.blogspot.com/
Người gửi: Phạm Văn Nguyên
Ngày gửi: 21h:05' 27-08-2018
Dung lượng: 46.6 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MAC LÊ NIN
THAM KHẢO


Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác giai đoạn 1842 – 1844: (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Kế tục triết học Hê-ghen.
Phê phán các thành tựu triết học của nhân loại.
Sự chuyển biến về tư tưởng từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và cộng sản chủ nghĩa.
Phê phán tôn giáo.
Xét về lịch sử hình thành và giá trị tư tưởng thì chủ nghĩa Ph.Ăngghen ở giai đoạn 1844 – 1848: (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Tiếp tục hoàn thành các tác phẩm triết học nhằm phê phán tôn giáo.
Hình thành những nguyên lý triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và chủ nghĩa xã hội khoa học.
Nghiên cứu về vai trò của hoạt động thực tiễn đối với nhận thức.
Hoàn thành bộ “Tư Bản”.
Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844.
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
Hệ tư tưởng Đức.
Gia đình thần thánh.
Tác phẩm là quan trọng và điển hình nhất của chủ nghĩa Mác trong giai đoạn 1848 – 1895?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Chống Duy-rinh
Biện chứng của tự nhiên
Bộ Tư bản
Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước


Trong giai đoạn từ năm 1876 đến năm 1878, tác phẩm nào của Ph.Ăngghen đã chỉ ra mối liên hệ hữu cơ giữa ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Chống Duy-rinh
Biện chứng của tư nhiên
Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước
Lút-vích Phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức
Khi bàn về vai trò của triết học trong đời sống, C.Mác đã có một phát biểu một luận điểm rất sâu sắc, cho thấy sự khác biệt về chất giữa triết học của Ông với các trào lưu triết học trước đó, nguyên văn của phát biểu đó là gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Phương pháp biện chứng của tôi không những khác phương pháp của Hê-ghen về cơ bản mà còn đối lập hẳn với phương pháp ấy nữa
Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân
Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới
Bản chất của con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội
Đặc điểm chính trị của thế giới những năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Toàn cầu hoá.
Chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa Đế quốc và thường xuyên tiến hành những cuộc chiến tranh giành thuộc địa.
CNTB Tổ chức cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II để phân chia thị trường thế giới.
Ba đáp án trên đều sai.
Những cống hiến của V.I.Lênin đối với triết học Mác - Ăngghen? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Phê phán, khắc phục và chống lại những quan điểm sai lầm xuất hiện trong thời đại đế quốc chủ nghĩa như: chủ nghĩa xét lại chủ nghĩa Mác; chủ nghĩa duy tâm vật lý học, bệnh ấu trĩ tả khuynh trong triết học, chủ nghĩa giáo điều…
Hiện thực hóa lý luận chủ nghĩa Mác bằng sự thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga.
Bổ sung và hoàn chỉnh về mặt lý luận và thực tiễn những vấn đề như lý luận về cách mạng vô sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản, chính sách kinh tế mới…
Cả ba đáp án trên.V. I. Lênin đã đưa ra định nghĩa khoa học về phạm trù vật chất trong tác phẩm nào?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.
Thế nào là người bạn dân
Chủ nghĩa duy vật chiến đấu
Cả ba tác phẩm trên
Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng rẽ được rút ra từ sự phân tích quy luật nào?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
Qui luật về kinh tế thị trường XHCN.
Qui luật về sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ nghĩa
Qui luật về cạnh tranh quốc tế
Cả ba đáp án trên
V. I. Lênin đã đưa ra quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH trong lý luận nào?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓