Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TRAC NGHIEM NGU PHAP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tố Như
Ngày gửi: 10h:36' 15-07-2016
Dung lượng: 17.0 KB
Số lượt tải: 1004
Số lượt thích: 1 người (Hà Thành)
1. Passengers ___ smoke until the signs have been switched off.
A. mustn’t B. can’t C. needn’t D. mightn’t
2. There are a lot of tickets left, so you ___ pay for the tickets in advance.
A. mustn’t B. won’t C. shouldn’t D. don’t have to
3. You ___ put anything on the shelves until the glue has set hard.
A, couldn’t B. mustn’t C. don’t have to D. needn’t
4. You ___ wash the car. I just had it done yesterday.
A. mustn’t B. needn’t C. must D. may not
5. It’s a secret. You ___ let anyone know about it.
A. mustn’t B. needn’t C. mightn’t D. may not
6. Secondary school students nowadays ____ wear uniform.
A. have to B. need to C. should D. could
7. We _____ open the lion`s cage. It is contrary to Zoo regulations.
A. must B. mustn`t C. needn`t D. should
8. We _____ drive fast; we have plenty of time.
A. can`t B. needn`t C. mustn`t D. oughtn`t
9. You _____ clean the windows. The window-cleaner is coming.
A. don`t have B. must C. mustn`t D. needn`t
10. I _____ find my own way there. You _____ wait for me.
A. should / can`t B. have to / must C. can / needn`t D. might / mustn`t
11. When you have a small child in the house, you _____ leave small objects lying around. Such objects _____ be swallowed, causing serious injury or even death.
A. should / must B. mustn`t / can`t C. needn`t / may D. should not / might
12. I’m not sure. I ___ come a few minutes late.
A. may B. must C. mightn’t D. may not


1. Passengers ___ smoke until the signs have been switched off.
A. mustn’t B. can’t C. needn’t D. mightn’t
2. There are a lot of tickets left, so you ___ pay for the tickets in advance.
A. mustn’t B. won’t C. shouldn’t D. don’t have to
3. You ___ put anything on the shelves until the glue has set hard.
A, couldn’t B. mustn’t C. don’t have to D. needn’t
4. You ___ wash the car. I just had it done yesterday.
A. mustn’t B. needn’t C. must D. may not
5. It’s a secret. You ___ let anyone know about it.
A. mustn’t B. needn’t C. mightn’t D. may not
6. Secondary school students nowadays ____ wear uniform.
A. have to B. need to C. should D. could
7. We _____ open the lion`s cage. It is contrary to Zoo regulations.
A. must B. mustn`t C. needn`t D. should
8. We _____ drive fast; we have plenty of time.
A. can`t B. needn`t C. mustn`t D. oughtn`t
9. You _____ clean the windows. The window-cleaner is coming.
A. don`t have B. must C. mustn`t D. needn`t
10. I _____ find my own way there. You _____ wait for me.
A. should / can`t B. have to / must C. can / needn`t D. might / mustn`t
11. When you have a small child in the house, you _____ leave small objects lying around. Such objects _____ be swallowed, causing serious injury or even death.
A. should / must B. mustn`t / can`t C. needn`t / may D. should not / might
12. I’m not sure. I ___ come a few minutes late.
A. may B. must C. mightn’t D. may not
A. opinion B. objection C. expectation D. belief
A. future B. discover C. surrounding D. decision
A. comfortable B. common
 
Gửi ý kiến