Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Trọn bộ bài tập tiếng Anh lớp 9 Cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Tú Trinh
Ngày gửi: 20h:34' 13-05-2016
Dung lượng: 314.3 KB
Số lượt tải: 6027
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9

CÂU MONG ƯỚC WISH

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. I wish he …………….  here now. (be)
2. She wishes you …………….  better. (feel)
3. I wish that you …………….  here yesterday. (be)
4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)
5. We wish you …………….  tomorrow. (come)
6. She wishes she …………….  the window last night. (open)
7. I wish you …………….  earlier yesterday. (leave)
8. We wish they …………….  with us last weekend. (come)
9. They wish he ……………. with them the next day. (come)
10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)
11. We wish you ……………. yesterday. (arrive)
12. I wish I ……………. the answers. (not lose)
13. You wish you …………….  what to do last year. (know)
14. I wish that he …………….  us next year. (visit)
15. She wishes that she ……………. at home now. (be)
16. I wish I …………….  the news. (hear)
17. You wish that he ……………. you last week. (help)
18. I wish I ……………. the subject more interesting. (find)
19. He always wishes he ……………. rich. (be)
20. The boy wishes that he ……… the competition the next day. (win)
21. I wish the weather ……………. warmer now. (be)
22. They wish he ……………. them next week. (telephone)
23. He wishes you …………….  him in the future. (help)
24. She wishes the mail …………….  soon. (come)
25. They wish she ……….. the arrangements for the meeting next week. (make)
26. We wish they ……………. or we will miss the bus. (hurry)
27. You wish the door …………….. (open)
28. He wishes he ……………. us the book. (show)
29. They wish we ……………. for them. (wait)
30. I wish you ……………. to me. (to write)
31. She wishes you ……………. her. (to join)
32. He wishes he ……………. ready. (to be)
33. She wishes she ……………. how to sing. (to know)
34. They wish it ……………. warmer. (to be)
35. Does he wish he …………….  younger? (to be)
36. She wishes she ……………. the arrangements earlier. (make)
37. They wish they ……………. the appointment. (not forget)
38. We wish it …………….  yesterday. (not snow)
39. We always wish we ……………. fluent in other languages. (be)
40. I wish  I ……………. near my school. (live)
41. I wish  I ……………. her address. (know)
42. I wish  I ……………. taller. (be)
43. I wish I ……………..her now. (meet)
44. I wish he ………………….here tomorrow. (not leave)
45. She wishes she …………..her homework last night. (finish)       
46.  I wish  they ………….here last Sunday. (come)
47. I wish  they …………….us last week. (visit)
48. She wishes she …………… her holiday at the seaside last weekend. (spend)
49. I wish the weather ……………….hot yesterday. (be not) 
50. I wish I …………………a doctor when I grow up. (be)
51. They wish it …………………..tomorrow. (not rain)
52. We wish we ….……………. a test next Tuesday. (not have)
53. I wish it ………………….. fine on the party next week. (be)
54. I wish tomorrow ………………a beautiful day. (be)
Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.
1. I wish  I (have/ has/ had) a lot of interesting book.
2. I wish  I (would meet/ met/ meet) her tomorrow.
3. I wish  I (was/ were/ am) your sister.
4. I wish  they (won/ had won/ would win) the match last Sunday
5. I wish  they (played/ playing/ play) soccer well.
6. She wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.
7. I wish yesterday  (were /was/had been) a better day. 
8. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages
9. I wish   tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday.
10. I wish I (am/ was/ were) a movie star .
Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu
No_avatar

có đáp ấn ko ạ 

thầy cho em xin

 

Avatar

Cho xin đáp án nhé. Thanks

hienbhoang797719@gmail.com

No_avatar

Xin thầy cho đáp án ah

 

No_avatar

cho em xin đáp án ạ

No_avatar

cho e xin đáp án ạ email : pec.dothimynhien@gmail.com

 

No_avatar

Cảm ơn bạ đã chia sẻ!

No_avatar

cho em xin dap an !

loanrado1504@gmail.com

No_avatarf

cho em xin đáp án thưa Thầy 

anhphuonghdh@gmail.com

No_avatar

Thầy cho em xin đáp án với ạ

an65275130@gmail.com 

No_avatar

thầy cho e xin đáp án với ạ. e cảm ơn thầy nhiều.

nguyenthanhtuyen8592@gmail.com

 

 
Gửi ý kiến