Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

UNIT 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Yến
Ngày gửi: 16h:59' 14-11-2018
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 1049
Số lượt thích: 0 người
UNIT 5 WONDERS OF VIET NAM
A.GRAMMAR ( NGỮ PHÁP )
I. Conditional sentences type 1. (Câu điều kiện loại 1)
1. Form
IFCLAUSE ( Mệnh đề If )
 MAIN CLAUSE ( Mệnh đề chính )

Simple Present (Thì hiện tại đơn )
If + S + am / is /are
If + S + V (s/es)
If + don’t / doesn’t + V ( nguyên mẫu)
Simple Future ( Thì tương lai đơn )
S + will/ won’t + V ( bare infinitive )
S+ can/must/ may/ might+ V( bare infinitive )

Eg 1 If I have enough money, I will buy a big house.
( Nếu tôi có đủ tiền , tôi sẽ mua một ngôi nhà lớn ).
Eg 2 If she doesn’t want to be late, Shemust get up early.
( Nếu cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy phải dậy sớm ).
2.Usage
- Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện diễn tả tình trạng có thật ở hiện tại hoặc tương lai.
Eg If you learn hard, you will pass the exam.Nếu bạn học chăm chỉ ,bạn sẽ đỗ kỳ thi.
- Trong câu điều kiện loại 1, thì hiện tại đơn dùng trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được dùng trong mệnh đề chính.
Eg
If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die
Nếu nhà máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cả loài cá và các sinh vật dưới nước sẽ chết.
Chú ý Thì hiện tại đơn có thể đượcdùng trong mệnh đề chính đểdiễntảmột điều kiện luôn đúng
II. Conditional sentences type 2. (Câu điều kiện loại 2)
1.Form.
IF CLAUSE (Mệnh đề If)
 MAIN CLAUSE ( Mệnh đề chính )

If +S + V-ed/2
If + S + didn’t + V ( nguyên mẫu)
If + S + were
S + would / could/might + V(infinitive)


S + wouldn’t / couldn’t +V (infinitive)
Eg 1 If I becamerich , I would spend all my time travelling.
Nếu tôi giàu, tôi sẽ dành tất cả thời gian để đi du lịch.
2.Usage
- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật thường dùng để nói lên sự tưởng tượng của người nói. ( Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai ).
If I were you, I would buy that bike.
Nếu tôi là bạn tôi sẽ mua chiếc xe đạp đó.
Chú ý Trong mệnh đề không có thật ở hiệntại, chúng ta có thể dùng were thay cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề If.
Eg If I were you, I would study English hard.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học Tiếng Anh chăm chỉ hơn.
B.EXERCISES
Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. wanted B. washed C. worked D. stopped
2. A. mention B. question C. action D. education
3. A. who B. when C. where D. what
4. A. out B. round C. about D. would
5. A. there B. thank C. thirsty D. youth
6. A. worked B. naked C. liked D. looked
Question II. Find the word which has different stress pattern from the others.
1.A. person B. father C. teacher D. enjoy
2. A. prefer B. enjoy C. mother D. agree
3.A. doctor B. father C. picture D. fancy
4.A. pollution B. visit C. listen D. open
5.A. depend B. advise C. affect D. listen
Question III. Give the correct form of the following verbs:
1. I (go) _________ to school by bicycle every day.
2. When I(come)_________ home from work, my mother was cooking dinner.
3.They ( play)_________________football at the moment.
4. If you (study )_________harder, you will pass the exam.
5.I wish he (not leave) _________________ here
6.He (live) __________________in Australia for 10 years.
7.Ba enjoys (play)_________________ football in the morning.
 
Gửi ý kiến