Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

unit4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Thảo
Ngày gửi: 09h:48' 04-11-2016
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 863
Số lượt thích: 0 người
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE
( So sánh)
Comparative of adjective
So sánh hơn:
Exercise 1: Write the comparative and superlative forms of the adjectives.

Adjective
Comparative
Superlative

cheap
expensive
young
happy
big
busy
intelligent
beautiful
bad
far
new
dangerous
thin
good
old
fat
hot
cold
clever
narrow
little
few
more
much
narrow
Cheaper
More expensive
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

The cheapest
The most expensive
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________Exercise 2:
He is (intelligent) _____more intelligent ____than his brother
I have never had a (delicious) ____________________________ meal than that.
This jacket is too small. I need a (large) ____________________________ size.
Its (cheap) ____________________________to go by car than to go by train.
A new house is (expensive) ____________________________than an old one.
His job is (important) ____________________________ than mine.
Nobody is (happy) ____________________________than Miss. Snow.
John is much (strong) ____________________________than I thought.
Benches are (comfortable) ____________________________than arm-chairs.
Bill is (good) ____________________________than you thought.
Sam’s conduct is (bad) ____________________________than Paul’s.
Exercise 3:
These boys are (intelligent) those boys.
Charles is (hard-working) Tom.
He is (good) at English I
Lan is (pretty) her mother.
This pen is (expensive) that pen.
Those apples are (delicious) these apples.
Ms. Hoa is (attractive) Mrs. Lan.
This pen is (good) that pen.
You look much (good) yesterday.
Living in Paris is (expensive) living in Valencia.
A car is (expensive) a bicycle.
Tokyo is (large) Nha Trang.
An elephant is (heavy) a horse.
Spain is (big) England.
My car is (bad) your car.
Helen is (beautiful) Daisy
An aero plane is (fast) a plane.
This exam is (difficult) the last exam.
Old people are (intelligent) young people.
Winter is (cold) autumn.
My health is (good) 5 years ago.
I`ve got (little) money you but I don`t mind.
Learning French is (difficult) learning English.
Dogs are (intelligent) cats.
This river is (long) that river.
He is (handsome) Peter.
So sánh bằng
Exrcise 1:
He is (intelligent) his brother
A new house is (expensive) an old one.
His job is (important) mine.
Benches are (comfortable) arm-chairs.
Bill is (good) Tom
Sam’s conduct is (bad) Paul’s.
Charles is (hard-working) Tom.
He is (good) at English I
Lan is (pretty) her mother.
This pen is (expensive) that pen.
Those apples are (delicious) these apples.
Ms. Hoa is (attractive) Mrs. Lan.
This pen is (good) that pen.
Living in Valencia is not (expensive) living in Paris is.
A bicycle is not (expensive) a car.
A horse is not (heavy) an elephant
England is (big) Spain.
My car is (bad) your car.
Helen is (beautiful) Daisy
An aero plane is (fast) a plane.
This exam is (difficult) the last exam.
Old people are not (intelligent) young people.
Winter is not (hot) autumn.
Learning English is (difficult) learning French.
Cats are not (intelligent) dogs.
I am not (intelligent) than he.
So sánh nhất
He is (intelligent) student I have ever met.
Its (difficult) decision I’ve ever made in years.
Mr. Bush is (delightful) person I have ever known.
Dick is (careful) of the three workers.
Peter is (tall) student in my class.
What’s (good) film you have ever seen?
 
Gửi ý kiến