Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Vocabulary chuyên sâu 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 05h:18' 05-12-2020
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
CONTENTS

/
GRADE 7

Unit 1: My hobbies……………………………………………………………………………………………2
Unit 2: Health…………………………………………………………………………………………………10
Unit 3: Community service………………………………………………………………………………18
Unit 4: Music and Arts…………………………………………………………………………………….24
Unit 5: Vietnamese food and drink………………………………………………………………….32
Unit 6: The first university in Vietnam…………………………………………………………….42
Unit 7: Traffic……………………………………………………………………………………………….…50
Unit 8: Films……………………………………………………………………………………………………58
Unit 9: Festivals around the world…………………………………………………………………..66
Unit 10: Sources of energy………………………………………………………………………………73
Unit 11: Travelling in the future………………………………………………………………………81
Unit 12: An overcrowded world………………………………………………………………………87

Unit 1: My hobbies
/
/
Hobbies:
/
/
/
/

Cycling
Arranging flowers
Playing the guitar
Gardening

/
/
/
/


Bird –watching

Taking photos

Cooking

Skating

/
/
/
/

Playing board games
Watching T.V
Listening to music
Collecting stamps

/
/
/
/

Mountain climbing
Playing football
Collecting dolls
Collecting bottles

/
Ex I: Label the picture
/
/
/
/


1.

2.

3.

4.

/
/
/
/


5.

6.

7.

8.


Ex II: Choose the best answer
1./
a. playing badminton
b. playing tennis
c. playing football
d. playing basketball
2./
a. collecting dolls
b. collecting bottles
c. collecting stamps
d. collecting coins

3./
a. making pottery
b. gardening
c. mountain climbing
d. bird-watching
4./
a. riding a bike
b. taking photos
c. arranging flowers
d. ice – skating

5./
a. listening to music
b. watching T.V
c. dancing
d. jogging
6./
a. carving wood
b. watering flowers
c. playing games
d. cooking

7./
a. playing the guitar
b. cycling
c. making models
d. collecting stamps
8./
a. playing board games.
b. listening to music
c. reading books
d. mountain climbing

Ex III: Match
1. watch

a. music

2. take

b. stamps

3. do

c. flowers

4. arrange

d. the birds

5. collect

e. the mountain

6. play

f. photos

7. climb

g. the gardening

8. listen to

h. the guitar

Ex IV: Put the words in the correct column
girl, today, world, October, collect, cleaner, gorilla, away, hurt, fur, wonderful, together, stir, ruler, barber, learn

/
/ə/
/ɜː/Ex V:Say the words out loud and odd one out
A. permit B. summer C. first D. driver
A. person B. certain C. turn D. teacher
A. about B. version C. purpose D. term
A. network B. against C. search D. church
A. birth B. journey C. refer D. however
A. under B. little C. firm D. different
A. dirty B. rather C. dancer D. order
A. perhaps B. power C. ever D. early
/
Ex VI:Find the word which has a different sound in the part underlined
A. sure B. pressure C. nature D. structure
A. flight B. site C. chick D. high
A. egg B. lend C. enter D. return
A. why B. write C. which D. world
A. other B. tough C. moment D. love
Ex VII: Add more words to each list
Go: shopping,………………………………………………………………………………..
Play: games,………………………………………………………………………………….
Watch: T.V, …………………………………………………………………………………..
Listen to: music,…………………………………………………………………………….
Do: homework,……………………………………………………………………………..
Read: a book,…………………………………………………………………………………
Collect: stamps,…………………………………………………………………………….
Take: photos,…………………………………………………………………………………
Make: a cake,………………………………………………………………………………..
10. Write: a letter,……………………………………………………………………………..
Ex VIII: Complete the sentence with appropriate hobbies
/
This is
 
Gửi ý kiến