Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

WH QUESTION - LI THUYET - BAI TAP - DAP AN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu Tầm Và Biên Soạn
Người gửi: Châu Kiệt Luân
Ngày gửi: 18h:42' 04-08-2012
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 6064
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương)
WH- questions
Các câu hỏi với từ để hỏi cho phép người nói tìm thêm thông tin về chủ đề mình quan tâm. Các từ để hỏi theo thông tin muốn tìm có thể được liệt kê như sau: When? - Time => Hỏi thông tin về thời gian Where? - Place => Hỏi thông tin về nơi chốn Who? - Person => Hỏi thông tin về người Why? - Reason => Hỏi lý do How? - Manner => Hỏi cách thức, phương thức What? – Object / Idea / Action =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động Các từ khác cũng có thể được sử dụng để hỏi các thông tin cụ thể: Which (one)? - Choice of alternatives => Hỏi thông tin về sự lựa chọn Whose? - Possession => Hỏi thông tin về sở hữu Whom? - Person (objective formal) => Hỏi về người (ở dạng tân ngữ) How much? - Price, amount (non-count) => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được) How many? - Quantity (count) => Hỏi về lượng (đếm được) How long? - Duration => Hỏi về thời gian How often? - Frequency => Hỏi về mức độ thường xuyên How far? - Distance => Hỏi về khoảng cách What kind (of)?- Description => Yêu cầu mô tả thông tin
Exercises 1: Make questions with the underlined words/phrases
1. I received a letter from Lan last week.
2. Minh usually takes exercises after getting up.
3. I brush my teeth twice a day.
4. Nga has an appointment at 10.30 this morning.
5. She goes to bed at 9. p. m.
6. I began to study English 6 years ago.
7. They live in the city center.
8. I like ‘Tom and Jerry” because it’s very interesting.
9. Last night I went to disco with my friend.
10. She is worried about the next examination.
11. Music makes people different from all other animals.
12. They do their homework at night.
13. Mr. Robertson came to the party alone.
14. I like the red blouse, not the blue one.
15. That is an English book.
16. She talked to him for an hour.
17. He studies piano at the university.
18. It’s 063.3921680.
19. My father is a teacher.
20. I’m fine, thanks.
Exercises 2: Choose the best answer a, b, c or d?
1. Do you know ___ language is spoken in Kenya?
a. which b. who c. what d. how 2. ___ is your blood type?
a. which b. who c. what d. how 3. ___ do you play tennis? For exercise.
a. which b. who c. what d. how
4. ___ can I buy some milk? At the supermarket.
a. which b. who c. where d. how 5. ___ much do you weigh?
a. which b. who c. what d. how 6. ___ hat is this? It`s my brother`s.
a. which b. who se c. what d. how 7. ___ can I park my car? Over there.
a. where b. who c. what d. how 8. ___ tall are you?
a. which b. who c. what d. how 9. ___ do you expect me to do?
a. which b. who c. what d. how 10. ___ do you like your tea? I like it with cream and sugar.
a. which b. who c. what d. how 11. ___ picture do you prefer, this one or that one?
a. which b. who c. what d. how 12. ___ is that woman? - I think she is a teacher.
a. which b. who c. when d. how 13. ___ book is this? It`s mine.
a. which b. who c. whose d. how 14. ___ do you usually eat lunch? At noon.
a. which b. when c. what d. how 15. ___ you wash clothes every week?
a. which b. who c. what d. how
 
Gửi ý kiến