Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập axit axetic

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thi Tiết Nhung
Ngày gửi: 09h:30' 13-11-2018
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
AXIT AXETIC
TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Axit axetic có thể làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, kim loại trước hiđro và với muốn, bởi trong phân tử có chứa
A. Nguyên tử oxi. B. Nguyên tử C, H và O
C. Nhóm – COOH . D. Nguyên tử C và O.
Câu 2. Điền từ thích hợp, cho sẵn vào các khoảng trống trong đoạn văn sau:
Axit axetic là chất .......(1)...... không màu, vị ......(2)........, tan .......(3)........ trong nước, Axit axetic được điều chế bằng cách .......(4)....... dung dịch loãng rượu etilic hoặc ......(5)........ butan (C4H10).
A. Rắn. B. Lỏng. C. Lên men. D. Vô hạn. E. Oxi hoá. F. Chua.
Thứ tự điền từ: 1........; 2........; 3........; 4........; 5........;
Câu 3. Giấm ăn là dung dịch của axit axetic trong nước, trong đó nồng độ axit axetic từ 2 - 5%. Kượng axit axetic tối thiểu có trong một lít giấm ăn (d = 1,01 g/ml) là:
A. 22,0 gam. B. 20,2 gam. C. 22,2 gam. D. 20,0 gam. E. 21,2 gam.
Câu 4. Cho các chất sau: CuO, Mg, Na2CO3, C2H5OH, KOH, Cu, Br2. Số chất có thể tác dụng với axit axetic trong số các chất trên là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 5. Điền các từ “có” hoặc “không” vào các ô trống trong bảng sau:

Tác dụng với CaCO3
Tác dụng với dung dịch brom
Tác dụng với NaOH
Tác dụng với natri

CH3COOH

C2H5OH

C2H4

C6H6

Câu 6. Cho 6,0 gam axit axetic tác dụng với 4,6 gam rượu etylic thì thu được 5,5 gam CH3COOCH2CH3. Hiệu suất của phản ứng là
A. 72,55. B. 80%. C. 65%. D. 62,5%.
TỰ LUẬN
Câu 1. Tính khối lượng nước cần thêm vào 200g dd CH3COOH 50% để thu được dung dịch CH3COOH 40%?
Câu 2. Cho a gam CH3COOH tác dụng với 160g dung dịch NaOH 20%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 53g chất rắn. Tính a?
Câu 3. Cho 180g axit axetic tác dụng với 18g rượu etylic có xúc tác axit. Sau khi pư hoàn toàn đã có 44% lượng axit chuyển thành este. Tính khối lượng các chất sau pư?
Câu 4. Đun nóng hh gồm 3,68g rượu etylic và 3g axit axetic trong điều kiện có H2SO4 đặc làm xúc tác. Tính khối lượng các chất thu được sau pư biết hiệu suất pư este hóa là 60%?
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 4,5g hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O rồi cho sản phẩm vào bình 1 đựng H2SO4 đặc thấy bình tăng thêm 2,7g. Dẫn tiếp qua bình 2 đựng Ca(OH)2 dư thấy có 15g kết tủa.
a. Xác định CTPT của A. Biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 30.
b. Viết CTCT của A, biết A làm quì tím hóa đỏ?
Câu 6. Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 5 lít rượu 400. Biết drượu = 0,8g/ml và hiệu suất pư là 92%?
Câu 7. Đun nóng hỗn hợp gồm 8,05g rượu etylic và 5,4g axit axetic có axit làm xúc tác thu được 3,69g etyl axetat. Tính hiệu suất của pư este hóa?
Câu 8. Cho 150 ml dung dịch CH3COOH tác dụng hết với 100ml NaOH 0,5M cô cạn dung dịch sau pư thu được 3,26g chất rắn khan. Tính CM của dd CH3COOH ban đầu?
Câu 9. Cho 12g một axit có CTPT là CnH2n+1COOH tác dụng hết với dd Na2CO3. Lượng khí CO2 tạo thành dẫn qua nước vôi trong dư thu được 10g kết tủa. Xác định CTPT của axit?
Câu 10. Viết PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:
CaCO3-> CaO-> CaC2 -> C2H2-> C2H4-> C2H5OH-> CH3COOH -> CH3COONa.
Câu 11. Cho V lít CH3COOH tác dụng hết với 0,6g Na2CO3. Lượng khí CO2 tạo thành dẫn qua 0,075 mol nước vôi trong.
a. Tính V?
b. Xác định khối lượng kết tủa sinh ra trong bình đựng nước vôi trong?
Câu 11. Để trung hòa 0,74g một axit dạng CnH2n+1COOH cần dùng
 
Gửi ý kiến