Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap ve so sanh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phò Thị Phạch
Ngày gửi: 22h:52' 18-04-2014
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 3180
Số lượt thích: 2 người (Đoàn Văn Hiếu, Phạm Bùi Ánh Thu)
I. Hoàn thành các câu so sánh sau:
1. so sánh ngang bằng.
a. Mary/tall/her brother. _______________________________________________
b. A lemon/not sweet/ an orange. _______________________________________________
c. A donkey/not big/ a horse. _______________________________________________
d. This dress/pretty/that one. _______________________________________________
e. the weather/not cold/ yesterday. _______________________________________________
2. so sánh hơn:
a. A rose/beautiful/ a weed. _______________________________________________
b. A dog/intelligent/ a chicken. _______________________________________________
c. Ba/ friendly/ Nam. _______________________________________________
d .Your house/far/from school /my house. ________________________________________
e. A horse/ strong/ a person. _______________________________________________
3. So sánh cao nhất:
a. The Nile/long/river/ in the world. _______________________________________________
b. Lan/ tall/ student / in my class. _______________________________________________
c. English coffee/bad/ of all. _______________________________________________
d. Australia/ small/ continent in the world. ___________________________________________
e. That/high/ mountain in the world. _______________________________________________
Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc
1. Her daughter is …………….her (beautiful).  2. Summer is………………..season of the year (hot) 3. That dog isn’t ………………..it looks (dangerous) 4. In the past, people were ………………..than today (polite) 5. It is ………..today than it was yesterday (cold) 6. Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap) 7. What’s ………………..river in the world (long) 8. It was an awful day. It was ………….day of my life (bad) 9. Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high) 10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)
Bài tập 2: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đồi.
1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted. –> I’ve………………………….. 2. I’ve never met any more dependable person than George. –> George is………………………… 3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother. –> Your mother is …………………… 4. There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is…………………………….. 5. Have you got any bigger than that one? –> Is this………………………………...?
II. Rewrite these sentences, keeping the original meaning:
My house is bigger than your house.
→Your house is. .....................
The black car is cheaper than the red car.
→The red car_____________
This film is more interesting than that one.
→That film is_____________
My kitchen is smaller than yours.
→ Your kitchen________________
My grandmother is older than every one in my family.
→ My grandmother is the________
No one in my class is as tall as Tam.
→ Tam is the____________________
I can’t cook as well as my mother.
→ My mother can cook____________
He does not play tennis as well as Jack.
→ Jack can___________________
I did not spend as much money as you.
→ You spent___________________
I don’t think this book is expensive as it is.
→ This book is____________
He is the tallest boy in his class.
→ No one in_______________
This is the most interesting film of all.
→ No other films are_____________
No cars in the world are more expensive than Japanese ones.
→Japanese cars _____
This exercise is easier than that one.
→ That exercise is not_________
He drives more carefully than Jack does.
→ Jack_____________
No one in the group plays better than he.
→ He can___________________
No hotel in the city is as comfortable as this.
→ This hotel is the _______
Other oceans in the world aren’t as large as the Pacific one.
→ The Pacific Ocean is ______

 
Gửi ý kiến