Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Các đề luyện thi

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Internet
  Người gửi: lê ngọc lan
  Ngày gửi: 21h:30' 13-03-2018
  Dung lượng: 519.0 KB
  Số lượt tải: 431
  Số lượt thích: 1 người (Phan Thu Nga)
  Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 7 HKI
  Period 1+2 . TENSES
  I. Summary (Tóm tắt):
  Tenses
  Affirmation (KĐ)
  Negation (PĐ)
  Interrogation (NV)
  With
  
  
  Present simple

  S + V(s-es)
  (be): am- is- are
  S + don’t/ doesn’t +V1
  S+ am not/ isn’t/ aren’t
  Do/Does + S+V1?
  Am/Is/Are + S+…?
  Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, ...
  
  Present
  progressive
  S + am/is/are + V-ing
   S+am/is/are(not)+V-ing
  Am/ Is/Are +S+V-ing?
  Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up!
  
  II. The differences between present simple and present progressive:
  Present simple
  Present progressive
  
  1. Hành động có tính bền vững, luôn luôn đúng theo thói quen, phong tục và khả năng:
  - I work in New York.

  2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang nói:
  I know you are busy now.

  3. Thời khoá biểu, lịch trình các chương trình:
  The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.

  4. Chân lý hiển nhi ên:
  - It rains a lot in HCM City.
  1. Hành động có tính tạm thời, không thường xuyên:
  (today, this week, this year...)
  - I’m working in New York for a few weeks.

  2. Không dùng thì này với các hoạt động , tình , tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel, look smell, taste, hear, expect, assume

  3. Kế , sự sắp xếp cho tương lai gần:
  - She is arriving at 11 o’clock.

  4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:
  He is always coming to class late.
  
  III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)
  The sun (set) …………in the West. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.
  It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) ………………to the sea.
  They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ……………… hospitals.
  Bees (make) …………………………honey.
  They (get) …………………………on the scale now.
  Don’t worry. I (give) ……………………him your message when I (see) ……………………… him.
  Look! Jane (play) ..................... the guitar. this afternoon she (play) …………………… table tennis.
  I (not talk) …………………………to her at present.
  How often…………………………she (go) …………………………fishing?
  - She (go) …………………………once a year.
  .............. your friends (be)…………………… students? - Yes, they (be) ..........................
  ................ the children (play…………………………in the park at the moment?
  - No, they aren’t. They (learn) ..................................... to play the piano.
  ………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.
  My mother (cook) ………………………a meal now. She ( cook) ………………………everyday.
  What…………your mother (do)……………. at this time? - She (make) ………………a dress.
  ............. she often (go)……………………… to the cinema every weekend?
  - I don’t know. But she always (go) ......................... to the church on Sundays.
  Hurry up! The bus (come) …………………………… .
  19. The students (not be) …………………………in class at present.
  20. She always (wash) …………………………the dishes after meals.
  21. What____________ your father usually ____________ (do) in the evenings ?
  He usually ____________ (watch)TV. He (not talk) ____________ to her at present.
  He____________ (be) out at the moment but he____________ (be) back at about seven o’clock.
  I can ____________ (see) the children. They____________ (play) in the yard.
  Period 3. TENSES
  I. Summary (Tóm tắt):
  Tenses
  Affirmation (KĐ)
  Negation (PĐ)
  Interrogation (NV)
  With
  
  Intended
  Future
  S + am/ is/ are + going to +V1

  S + am/ is/ are+ not + going to +V1

  Am/ Is/ Are + S+ going to +V1 ?

  Tomorrow, tonight, soon, next, someday, in the future
  
  Future
  Simple
  S+ will + V1
  S+ will not + V1
  Will +
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác