Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bình Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:29' 21-05-2022
Dung lượng: 107.7 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH
CHUYÊN ĐỀ CÂU ĐIỀU KIỆN CÓ ĐÁP ÁN
A. Cấu trúc câu điều kiện tiếng Anh ôn thi vào 10
1. Type 1: điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
If clause
Main clause

S + V1 / V s(es)
(don’t / doesn’t + V1)
S + will / can/ may + V1
(won’t / can’t + V1)

2. Type 2: điều kiện không có thật ở hiện tại
If clause
Main clause

S + V-ed / V2
(didn’t + V1)
To be: were / weren’t
S + would / could / should + V1
(wouldn’t / couldn’t + V1)

3. Type 3: điều kiện không có thật trong quá khứ
If clause
Main clause

S + had + P.P
(hadn’t + P.P)
S + would / could / should + have + P.P
(wouldn’t / couldn’t + have + P.P)

4. Những cách khác để diễn đạt câu điều kiện:
a. Unless = If ….not
If you don’t work hard, you can’t earn enough money for your living.
= Unless -----------------------------------------------------------------------------
b. Without: không có = if … not
Without water, life wouldn’t exist.
= If -----------------------------------------------------------------------------------------------
Note:
1. Có thể diễn tả câu điều kiện mà không cần dùng if hay unless bằng cách đảo ngữ.
Were I rich, I would help you.
= If I were rich, I would help you.
Had I known her, I would have made friend with her.
= If I had known her, I would have made friend with her.
2. Có thể kết hợp điều kiện 2 và điều kiện 3 trong một câu.
If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now.
You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning.
3. Đôi khi thì hiện tại đơn được dùng cho cả hai mệnh đề của câu điều kiện để diễn tả một sự thật hiển nhiên; nó được gọi là zero conditional.
If we don’t water these flowers, they die.
4. Mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 1 có thể là một câu đề nghị hoặc lời mời.
If you see Peter at the meeting, please tell him to return my book.
If you are free now, have a cup of coffee with me.
. Đổi từ if sang unless:
IF
UNLESS

Khẳng định
Khẳng định (động từ trong mệnh đề chính đổi sang phủ định)

Phủ định
Khẳng định (mệnh đề chính không thay đổi)

Ex: If we had more rain, our crops would grow faster.
Unless -----------------------------------------------------------------------------------
If she doesn’t work harder, she will fail the exam.
Unless ------------------------------------------------------------------------------------
6. Dạng câu: Mệnh lệnh + or + Clause
- If you don’t + V1, Clause
- If you aren’t + …, Clause
Ex: Be careful or you will cut yourself. If -------------------------------------------------------
Go away or I will call the police. If -------------------------------------------------------
B. Bài tập câu điều kiện tiếng Anh có đáp án
I. Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi
1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there
If ……………………………………………………………….
2. I don’t have a spare ticket. I can’t take you to the concert
If I ………………………………………………………………...
3. The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.
If the children ………………………………………………………..
4. They don’t understand the problem. They won’t find a solution
If they …………………………………………………………….
5. Carol didn’t answer the phone because she was studying..
If Carol ……………………………………………………
6. Rita is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.
If Rita ………………………………………………………
7. He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car
If he ……………………………………………………..
8. The flats are not clearly numbered, so it is very difficult to find anyone.
If the flats …..………………………………………………………..
9. I don’t know her e-mail address, so I can’t tell you
If I …………………………………………………………………….
10. She works in the evening. She has no time to play with her children
If she ………………………………………………………………….
11. He doesn’t see the signal so he doesn’t stop his car
If he ………………………………………………………………….
12. Peter gets bad marks because he doesn’t prepare his lessons well
If Peter ………………………………………………………………
13. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new car.
If Mary ………………………………………………………………
II. Choose the correct answer. 
1. I would have visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.
A. hadn`t B. hadn`t been C. wouldn`t be D. wasn`t
2. If you had caught the bus, you _____ late for work.
A. wouldn`t have been B.
 
Gửi ý kiến