Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: vn doc
Người gửi: Mai Thi Ngoc Tuyen
Ngày gửi: 10h:53' 29-05-2022
Dung lượng: 132.5 KB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
1. The teacher has invited all the students in the class.
- All the students in the class ____________________________________________________________________________________________
2. “Why do you like this job?” Tom said to me.
- Tom asked me _____________________________________________________________________________________________________________
3. She can’t lift the table because she is not strong enough.
- If _______________________________________________________________________________________________________________________________
4. Because his bike was broken, he arrived late for the concert.
- Because of __________________________________________________________________________________________________________________
5. I haven’t visited Oslo since 1998.
- The last time _______________________________________________________________________________________________________________
II. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu thứ nhất, dùng từ gợi ý ở trong ngoặc như ví dụ (câu 0) đã làm. Không được thay đổi từ gợi ý đã cho. (1.0p)
0. “Why don’t we go out for walk?” Mary said. (SUGGESTED)
- Mary suggested going out for a walk.
1. It took him two days to decorate the living room. (SPENT)
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
2. She speaks Russian better than her sister. (AS)
- ________________________________________________________________________________________________________________________________
3. The boy is too short to reach the book on the shelf. (ENOUGH)
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
4. He doesn’t know enough English vocabulary to talk to foreigners. (WISHES)
- _________________________________________________________________________________________________________________________________
5. The children found it interesting to watch the film. (INTERESTED)
- _________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Viết 01 đoạn văn khoảng 80 – 100 từ về chủ đề sau:
“Why is it very important to learn English in our modern society nowadays?” (1.0 p)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
------- The end -------
Trang 4/4


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Năm học 2015 - 2016
Môn: TIẾNG ANH (chung)

Thời gian làm bài: 90 phút
Đề thi có 4 trang


Phòng thi số: …………
Số báo danh
Điểm bài thi
Họ tên, chữ ký của giám khảo
Số phách


Số phách
Bằng số
Bằng chữ
1. ...........................................
2. ...........................................
Do hội đồng chấm thi ghi


Do hội đồng chấm thi ghi

Chú ý: Thí sinh làm bài vào đề thi này.
PART A. PHONETICS (1.0 POINT)
I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn như ví dụ (câu 0) đã làm. (0.4p)
A. sun B. summer C. sure D. such
A. informed B. impressed C. installed D. admired
A. planet B. fashion C. travel D. nature
II. Chọn một từ có trọng âm chính rơi vào vị trí âm tiết khác các từ còn lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn như ví dụ (câu 0) đã làm. (0.6p)
A. mother B. brother C. machine D. beauty
1. A. cover B. control C. provide D. remote
2. A. happy B. hobby C. region D. agree
A. decorate B. tradition C. family D. festival

PART B. GRAMMAR AND VOCABULARY (3.0 POINTS)
I. Chọn một từ/ cụm từ thích hợp nhất để hoàn chỉnh các câu sau. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ/ cụm từ đúng như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)
He always goes to university ______ bus.
A. on B. in C. by D. from
1. This is the man ______ will help us with the project.
A. whose B. who C. which D. whom
2. Tim: “Would you mind lending me your dictionary?” - Paul: “______.”
A. Yes, let’s B. Great C. No, of course not D. Yes. Here you are
3. I think that he danced __________ than his friend.
A. more beautiful B. most beautiful C
 
Gửi ý kiến