Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Thị Lượng
Ngày gửi: 09h:50' 08-06-2022
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 1
1. Chọn đáp án chính xác nhất điền vào chỗ trống
1. What . . . . . . . names ? – They’re Mai and Nga.
A. are / their B. is / your C. are / they D. Both (A) and (C)
2. Which word has the final sound /s / ?
A. armchairs B. names C. thanks D. erasers
3. There are. . . . . . . . . ……….. students in my school this school year.
A. nine hundred and ninety-nine B. nine hundreds and ninety-nine
C. nine hundred ninety-nine D. nine hundred and ninety-nines
4. How . . . . . … you ? I am twelve years old .
A. are B. old are C. is D. old is
5. What ………..they………….. ? – They’re doctors .
A. do / do B. does / do C. do / does D. does / does
6. What is this ? This is . . . . . . . . . eraser.
A. a B. the C. an D. Ø
7. I am ………………… brother.
A. my B. her C. he D. you
8. Where………… he ………. ?
A. do / live B. does / lives C. do / lives D. does / live
9. We live ………………Le Loi street………QuyNhonCity
A. on / in B. at / in C. in / at D. to /in
10. How many……… ………. there in your school?
A. student – is B. students – are C. students – is D. are - students
Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân trong các câu sau.
1. Mr. Hai travels to work by car every morning.
……………………………………………………………………………………………
2. They often go swimming in the summer.
……………………………………………………………………………………………
3. My mother needs an apple.
..................................................................................................................................................
4. Jane’s sister works in a hospital.
……………………………………………………………………………………………
5. These students have English classes on Tuesday and Friday.
……………………………………………………………………………………………
Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu cho trước, bắt đầu bằng những từ gợi ý.
1. My sister often walks to the supermarket.
=> My sister often goes .........................................................................................
2. Does your class have fifty students?
=> Are ............................................................................................................ ?
3. Mrs. Hoa goes to work at six forty-five.
=> Mrs. Hoa goes to work at a ....................................................................................
4. He is in the bath at the moment.
=> He is .............................. a ..............................................................................
5. What is the price of the tickets ?
=> How much ...................................................................................................... ?
Đọc đoạn văn ngắn sau và trả lời các câu hỏi
This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is my mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re students.
1. How many people are there in his family? ……………………………..…………………
2. How old is his father?……………………………..……………………………………….
3. What does his mother do?……………………………..…………………………………..
4. How old is his brother and his sister?……………………………..…………………….…

2. Đáp án Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Anh
Chọn đáp án chính xác nhất điền vào chỗ trống
1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - A;
6 - C; 7 - B; 8 - D; 9 - A; 10 - B;
Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân trong các câu sau.
1 - How does Mr. Hai travel to work every morning?
2 - What do they often do in the summer?
3 - What does your mother need?
4 - Where does Jane`s sister work?
5 - When do these students have English classes?
Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu cho trước, bắt đầu bằng những từ gợi ý.
1 - My sister often goes to the supermarket on foot.
2 - Are there fifty students in your class?
3 - Mrs. Hoa goes to work at a quarter to seven.
4
 
Gửi ý kiến