Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày gửi: 22h:43' 28-08-2021
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Name
Grade 12:
TEST OF ENGLISH
Time- length: 15 minutes

Marks


Circle the correct answer by circling the letter A, B, C or D

Câu 1: A lot of different conservation efforts have been made to……………..endangered species.
A. save B. kills C. make D. do
Câu 2: You don`t look well. You  ………………….     see a doctor.
A. could B. need to C. are to D. should
Câu 3: Many plants and endangered species are now endangering of ………………….
A. expression B. extension C. extinction D. expulsion
Câu 4: The raw sewage needs to be ………………….treated.
A. chemically B. chemical
C. chemist C. chemistry
Câu 5: I haven’t met old English teacher since I left school.
A. I didn’t have a chance to meet my old English teacher because I left school.
B. this is the last time I met my old English teacher at shool.
C. I last met my old English teacher when I left school.
D. My old English teacher hasn’t met me since I have left school.
Câu 6: She      ………………… home yesterday because her little son was sick.
A. could have stayed B. must have stayed C. had to stay D. should have stayed
Câu 7: You  …………….     disturb him during his work!
A. should not B. could not C. must not D. don`t have to
Câu 8: Tom didn’t begin to read until he was eight.
A. Not until Tom read, he was eight.
B. Tom had read when he was Wight to read.
C. It was not until Tom was eight that he began to read.
D. When Tom was eight, he didn’t know how to read.
Câu 9: Whose car is this? – It ………………..      be Anton`s. I think I saw him driving a red car like this one.
A. could B. might C. must D. would
Câu 10: Though he was ill and weak, he …………..   get out of the burning building.
A. was able to B. might C. could D. should
Câu 11: …………………….. is destroying lager areas of tropical rain forests.
A. Disforestation B. Deforestation C. Anti-forestation D. forests
Câu 12: Whose book is this? – I am not sure. It ………….      be Anna`s.
A. must B. should C. would D. might
Câu 13:      ………………… lending me your CD player for a couple of days?
A. Can you B. Would you mind C. Would you D. Could you
Câu 14: The government ………………….the flood victims with food clothers and money.
A. gave B. provided C. offered D. presented
Câu 15: You ………………..    leave work at 3:30 today.
A. might B. can C. could D. will
Câu 16: The windows look clean. You  ………………     wash them.
A. are not to B. can`t C. don`t have to D. mustn`t
Câu 17: I don`t believe it. It  ………………..     be true.
A. can`t B. mustn`t C. shouldn`t D. wouldn`tCâu 18: He spent all his money. He even borrowed some from me.
As soon as he borrowed some money from me, he spent it all.
Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all.
Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me.
D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well.
Câu 19: May I suggest Monday for our trip to Bristol?
A. I think we must go to Bristol on Monday.
B. I think we would be allowed to go to Bristol on Monday.
C. I think Monday is the only day we can manage for the trip.
D. I think Monday would be a good day for us to go to Bristol.
Câu 20: Too tired to continue, David stopped walking.
A. David couldn’t carry on walking because he was too tired.
B. David couldn’t stop walking because he was to tired.
C. David was too tired to carry out walking.
D. David can’t continue to walk when he’ tired

----------- HẾT ----------


 
Gửi ý kiến