Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thảo Nghi
Ngày gửi: 23h:41' 02-12-2021
Dung lượng: 26.0 KB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người
Cấu trúc so… that… (quá…đến nỗi…)
SO + ADJ/ ADV + THAT + Clause

EX: He is very strong. He can lift the box.
(He is so strongthat he can lift the box.
He ate a lot of food. He become ill.
(He ate so muchfood that he become ill.
He bought lots of books. He didn’t know where to put them.
(He bought so many booksthat he didn’t know where to put them.
Cấu trúc such…that (quá… đến nỗi)
SUCH (a/an) + adj + N + THAT + Clause
Cách nối câu dùng such… that…:
Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite… thì bỏ.
Nếu danh từ là số ít hoặc không đếm được thì KHÔNG dùng a/an.
Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ.
EX: He is a very lazy boy. No one likes him.
(He is such a lazy boy that no one likes him.
The coffee is too hot. I can’t drink it.
( It is such hot coffee that I cant’t drink it.
Bài tập: Use So or Such
The sun shone__so_ brightly that she had to put on her glasses.
There were__so_ few students registered that the class was cancelled.
We had __such___ wonderful memories of that place that we decided to return.
It was__such__a nice day that we decided to go to the beach.
The book looked__so__ interesting that we decided to read it.
Lan called at___such___ an early hour that we weren’t wake yet.
There were__so___many people on the bus that we decided to walk.
The benefit was___so__great a success that the promoters decided to repeat it.

*Nguyên tắc cần nhớ khi nối câu dùng SO...THAT và SUCH..THAT
- Với câu có many/much chỉ được dùng SO…THAT.
- Với câu dùng a lot of/ lots otchỉ được dùng SUCH… THAT

Nối câu với SUCH...THAT
1.. Tom was a tall man. He could almost touch the ceiling. . . . . . . . .
2. Mary is a good swimmer. She has won two gold medals. . . . . . . . .
3. He drank strong coffee. He couldn`t go to sleep. . . . . . . . .
4. It was a long walk. The children got tired. . . . . . . . .
5. He told interesting stories. They all like him. . . . . . . . .
6. The boy made rapid progress. It surprised everybody. . . . . . . . .
7. He had a difficult exercise. He couldn`t do it. . . . . . . . .
8. The speaker gave a long talk. Most of the audience felt sleepy. . . . . . . . .
9. We watched an exciting competition. We didn`t want to go home. . . . . . . . .
10. It was an excellent show. We all enjoyed it. . . . . . . . .

Nối câu với SO...THAT
1. That woman was very tall. She could almost touch the ceiling. . . . . . . . .
2. This coat is very big. I can`t wear it. . . . . . . . .
3. The coffee was so strong. She couldn`t go to sleep. . . . . . . . .
4. That bag was very heavy. None of us could carry it. . . . . . . . .
5. The stadium is very large. It can hold 60,000 people. . . . . . . . .
6. Those lessons are very difficult. He can`t understand them. . . . . . . . .
7. She was very busy. She couldn`t do the housework. . . . . . . . .
8. The climate was very bad. All the plants couldn`t grow well. . . . . . . . .
9. I`m very tired. I couldn`t keep my eyes open. . . . . . . . .
10. That boy is very lazy. He never does his homework. . . . . . . . .

TOO… TO (quá…đến nỗi không thể…)
TOO + ADJ/ ADV + (For sb) TO Vo
EX: He is too young to go to school.
The exercise is too difficult for me to do.
ENOUGH… TO (đủ…để có thể)
Enough có 2 công thức cơ bản:
ADJ/ ADV + ENOUGH (For sb) to Vo.
 
Gửi ý kiến