Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề Giữa Kì 1 có file nghe lớp 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình
Ngày gửi: 14h:44' 20-11-2021
Dung lượng: 971.0 KB
Số lượt tải: 397
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ………..MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC ………..
MÔN:TIẾNG ANH- LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ma trận gồm 01 trang


Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TLListening
- Listen to short conversations to choose the correct pictures
- Listen to a passage to get information
Số câu


10

 10

Số điểm


2.0

2.0 điểm=20%

Tỉ lệ %


20%Vocabulary, grammar and language function
- Words relating to the subjects of unit 1, 2, 3,
- Languages: past simple, present perfect; simple future; gerunds


Số câu
10 10

Số điểm
2.02.0 điểm=20%

Tỉ lệ %
20%

Reading
- Read the signs to match with sentences
- Read the passage to choose the correct answerSố câu


10

 10

Số điểm


3.0

3.0 điểm=30%

Tỉ lệ %


30%
Writing

Sentence transformation
Write a short paragraph about volunteer work .


Số câu

5

1
 6

Số điểm

1.5

1.5
3.0 điểm=30%

Tỉ lệ %

15%

15%


Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
10
2.0
20%
20
5.0
50%
6
3.0
30%
36
10
100%

TRƯỜNG THCS …………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC…………..
MÔN: TIẾNG ANH- LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề gồm 04 trang

ĐỀ CHÍNH THỨC
A. LISTENING
I. Listen and choose the correct picture A, B or C. ( 1.0pt)
Part II. Listen and complete the questions given.(1.0pt)


B. VOCABULARY-GRAMMAR- LANGUAGE FUNCTION


Choose the best answer by circling A, B or C . ( 2.0 pts)
1. You didn’t wear a sun hat, __________ you had sunburn.
A. so B. or C. but
2. I join a photography club and all the members love____________ photos.
A. make B. take C. taking
3. Tam enjoys _______ soccer.
A. play
B.to play
C. playing

4. My brother usually ___________ fishing in his free time.
A. goes B. go C. went
5. My father ___________ the hobby five years ago.
A. starts B. start C. started
6. She ______ a farewell party next Sunday.
A. give B. will give C. has given
7. Do ________ exercise and you will feel better.
A. less B. many C. more
8. A: Oh, I have spots on my face! B: You should ______________.
A, wash your face regularly B. go out more C. play less games
9. Ba: “Let’s go out.” - Phong: “No, _____________”
We should finish homework first B. I don’t C. sure
10. We should play sports or do exercise in order to stay in___________.
A. look B. shape C. fit


C. READING
I. Which signs (A — F) says this (1 — 5)? For questions 1 — 5, mark the correct letter A — F on your answer sheet. ( 1.5 pts)


1. You must drive carefully here.

2. You can’t go to class.

3. You must not go in this way.

4
 
Gửi ý kiến