Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Việt Hoàng
Ngày gửi: 17h:36' 28-04-2018
Dung lượng: 25.2 KB
Số lượt tải: 567
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Môn: Tiếng anh 7
(ĐỀ CHÍNH THỨC) Năm học 2017- 2018
Thời gian làm bài : 45 phút
A/ Ma trận.
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


I. Listening
Listen some people introduce themselves and choose the correct answer.

Listen to the text about Lan and tick T/F

Listen to the text about Lan and tick T/F

Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
4

1

2

0,5

2

0,58
2
20%

II. Reading
- Read the passage about game and complete the passage


- Read the passage about TV and choose the correct answer.

- Read the passage about game and complete the passage


Số câu 12
Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %
4
1


4
14

112
3
30 %

III. Vocabulary and structures

- Pronuonciation
Past simple tense
Structure
…..

-Vocabulary

So, Either
Neither
….

Số câu 12
Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %
4
1

6
1,5


2

0,512
3
30%

IV. Writing


Rewrite the sentences.

Write a passage about your daily activities.


Số câu 5
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%4
1

1
1
5
2
20%

Tổng số câu 37
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ % 100

12

3
16


4

9


3
37

10

100%

B/ ĐỀ BÀI
* LISTEN (2điểm)
I/ Listen to the tape then choose the correct answer. (1điểm)
1. What does Tom do?
A. student B. teacher C. doctor D. nurse
2. How old is Tom?
A. 9 B. 19 C. 26 D. 29
3. How old is Susan ?
A. 9 B. 19 C. 20 D. 26
4. Where does Bill work ?
A. in a foctory B. in a school
C. in a hospital D. in a bookshop
II/ Listen to the tape .Then answer True ( T ) or False ( F ) below . (1điểm)
1. Lan’s address is at 24 Ly Thuong Kiet street .
2. The party will be at the Restaurant .
3. She’ll be 13 on her next birthday .
4. The party will start at 5.00 A.M
* LANGUAGE FOCUS (3 điểm)
I/ Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others. (1 điểm)
A. pretty B. everything C. rest D. send
A. watched B. helped C. laughed D. wanted
A. teach B. please C. easy D. pleasure
A. ripe B. life C. diver D. dish
II/ Choose the best option (from A, B, C or D) to complete each sentence. (2 điểm)
She has a ______________. She wants to go to the dentist.
A. headache B. toothache C. stomachache D. flu
What time ______________ you finish your homework last night?
A. do B. did C. was D. were
______________ have dinner at my house this weekend? – I’d love to.
A. Do you like B. Would you like C. Would you like to D. What about
The students of Quang Trung School have a ______________ check-up every six months.
A. medical B. medicine C. medicines D. medicinal
My aunt doesn’t like carrots and I don’t like them, ______________.
A. so B. too C. either D. neither
My brother is a ______________
 
Gửi ý kiến