Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Việt Hoàng
Ngày gửi: 09h:11' 21-11-2018
Dung lượng: 26.3 KB
Số lượt tải: 485
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Tiếng anh 7
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


I. Listening
Listen to the dialoge and tick T/F
Listen to the dialoge and fill in the sentences
Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
4

1
4

1


8
2
20%

II. Reading

Read the text about school in USA and choose the correct answer.

Read the text about school in USA and choose the correct answer.
- Read the passage about Nam and then answer the questions:
+ WH - questions: What, How old, How many, Where….Số câu 12
Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %
4
1


4
1
4

1


12
3
30 %

III. Vocabulary and structures

- Personal pronouns: they, we, you, it
- Imperative
- Present simple of to be: is, am, are
- Wh- question: How old
- There is …/ There are …
- Wh- questions (used with auxiliary verbs: do / does)
- Indefinite articles: a / an

- Present simple of to be: is, am, are

- Vocabulary involving in the topic of personal information.
- Possessive pronouns: his, her, my, your
Số câu 12
Số điểm 3
Tỉ lệ 30 %
4
1

6
1,5


2

0,512
3
30%

IV. Writing


Put the words in the right order.


Rewrite the sentences.


Số câu 8
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%4
1

4
1
5
2
20%

Tổng số câu 40
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ % 100

12

3
16


4

12


3
40

10

100%

* LISTEN *(2 điểm)
I/ Nghe và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. (2 từ không sử dụng). (1 điểm)
Math

Geography

boring

Physical Education

difficult

Physics

 1. The girl finds Math……………….and boring. 2. ……………………………is the boy’s favorite subject because it helps him study the past and changes of the world. 3. The boy and the girl both like…………………………….. 4. Tomorrow they have Math, English,…………… and Music. 
II/ Nghe và xác định những thông tin sau là Đúng (True) hay Sai (False).(1 điểm)
1.The girl is learning Physics and the boy is exercising.
2.The girl likes Math.
3.They have English and Math on Monday.
4.They don’t have Math on Wednesday and Friday.
* LANGUAGE FOCUS(3 điểm)
I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (1 điểm)
A. leave B. read C. ready D. pleased
A. hungry B. June C. month D. mother
A. stay B. vacation C. last D. late
A. great B. beach C. teacher D. meat
II/ Choose the option that best fits each of the blanks. (2 điểm)
__________visiting Halong Bay? –That’s a good idea!
A. How about B. Let’s C. What about D. A&C are correct
Does Nam often play marbles __________recess?
A. on B. at C. in D. between
Students have two __________each day.
A. 20-minutes breaks B. 20-minute breaks C. 20-minute break D. 20-minutes break
__________do you go to bed? - At nine.
A. What B. When C. What time D. Where
Hanoi is the capital city, but it is __________than HCMCity.
A. the smaller B. smaller C. smallest D. small
How __________is it from your house to school? – It’s about 2 kilometers
 
Gửi ý kiến