Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề Kiểm Tra Family & Friends 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồng Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:52' 09-05-2014
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 2014
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Ngọc Thùy Dương)
I. Now look and write:

1. How many children are there ? – There ……………………………………………………………
2. How many women are there ? – There ………………………………………………………………

II. 
III. 
IV. Look and wite: put on…../ Don’t put on ……..
It’s snowy. ……………………………………your coat.
It’s windy. …………………………………. your hat.
It’s sunny. ………………………………your short.
 It’s rainy. ………………………………….your umbrella.
It’s snowy. ………………………….your T- Shirt.
V. 

VI. Order the sentences: sắp xếp lại thành câu:
Billy/ Music/ has/ a/ lesson/ Tuesday./ on/
………………………………………………………………
go/ to/ PE room/ I/ the/ on/ Monday./
………………………………………………………………
get/ at/ o’clock/ Lan / up/ six/ in/ morning./ the/
………………………………………………………………
put/ your/ on/ Don’t/ coat/ and/ gloves./
………………………………………………………………
brother/ likes/ My/ carrots./
………………………………………………………………
Dad/ doesn’t/ nuts./ My/ like/
…………………………………………………………………
have/ we/ When/ Science? / got/
………………………………………………………………..
VII. Read and write: Joe( J) OR Emily ( E) :
Hi! I’m Joe. I like wearing a yellow shirt. On sister’s wedding, I’m dancing with Mum and taking lots
of photos. My brother likes the little cakes. I like the big chocolate cake.

Hi! I’m Emily. I like the green and white dress. On sister’s wedding, my brother and I are helping Mum and Dad. We’re cooking and cleaning the flat together.1.wearing a green and white dress ………….
2. Dance ………..
3. Take photos………….
4. wearing a yellow shirt………
5. Cooking and cleaning the flat…….
6. like the big chocolate cake ……….
VIII. Underline the correct word:
a. What( do/ does/ doesn’t) he like ?
b. What do( I/ you / he ) like ?
c. She( like/ likes/ doesn’t) chocolate.
d. He doesn’t ( like/ likes) balloon.
5. I ( don’t/ hasn’t/ doesn’t) like nuts.
IX. Read and draw the times:
My name’s Mary. I get up at six o’clock in the morning. I have breakfast at quarter to six with my mom and my brother. I like eggs for breakfast. My brother likes bread. I go to school at quarter to seven. I like Maths and PE. We have lunch at half past eleven. I go home at four o’clock. I do my homework then I have dinner at quarter past six.

X. Write.

1

2

3


4

5

6


 1 It’s snowing . I’m wearing jeans.
2 It’s sunny. I’m wearing          .
3 It’s          . I’m wearing          .
4 It’s          . I’m wearing a          .
5 It’s          . I’m wearing          .
6 It’s          . I’m wearing a          .
XI. Complete.

1

2

3


  
  
  


1 Hello! I’m Polly. I like grapes. I           bananas.
2 This is my brother. He           cake. He      nuts.
3 This is my mom. She           chicken. She         fish.
XII. Read. Circle the correct answer
Hello! My name’s Daisy. I’m eight. This is my classroom. There are three tables and eight chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in front of the board. There are two computers in my classroom. There are pictures on the wall. There are lots of coat hooks. My coat hook is blue. This is my bag, it’s yellow.


 1 How many tables are there? Three / four
2 How many chairs are there? nine / eight
3 How many computers are there? three / two
4 What color is Daisy’s coat hook? blue / yellow
XV.Read again and write T (true) or F (false)
1 Daisy is nine. 
2 Miss Green is Daisy’steacher. 
3 There are three computers. 
4 There are pictures on the wall. 
5 Daisy’s bag is yellow. 
 
Gửi ý kiến