Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thuy Luong
Ngày gửi: 09h:22' 03-11-2019
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 607
Số lượt thích: 0 người
Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Thí điểm có đáp án
I. Choose the word whose underlined is pronounced differently (1 mark)
1. A. calorie         B. musical         C. cinema                 D. community
2. A. again           B. allergy          C. organization              D. gardening
3. A. school         B. chemistry        C. christmas               D. champion
4. A.laugh            B. rough              C. enough                     D. neighbor
II. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3 marks)
1. Her parents still live there .......... her grandparents.
A. for B. at C. with D. on
2. Lan is ............ than Hoa
A. tallest B. tall C. taller D. more tall
3. ............... do you live?
A. Who B. What C. Which D. Where
4. .................. are you talking to?
A. Who B. What C. Which D. Where
5. What ................. your telephone number?
A. is B. are C. does D. do
6. Nga lives ............. 52 Nguyen Hue Street.
A. on B. in C. at D. under
7. ............... does your father do?
A. When B. Where C. What D. Which
8. Tomorrow my family ...................... to Ho Chi Minh City.
A. is B. is going to go C.is going D. goes
9. My mother takes care ............... sick children.
A. about B. in C. at D. of
10. He works ................ the farm.
A. on B. in C. about D.at
11. Are there .......... pens on the table? Yes, there are.
A. any B. some C. much D. a
12. ........................ a beautiful day!
A. It B. Which C. Where D. What
II. Complete the sentences with on, in, at, in front of (2 marks).
My birthday is....................June eighth.
I live..............Gio Quang.
I get up................6 o`clock every day.
My house is.............................a lake.
III. Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark).
My aunt Thuy (live) ................ (1) in Ha Dong. She (work) .....................(2) in a hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch) ..................(3) a bus to her hospital. Her work is (take) .................(4) care of sick children. She (love) .................(5) the children. She always (say) ............(6) that children (be) ............(7) very lovely. Now she (do) ........................(8) her job with great pleasure. But next year she (go).............(9) to Ho Chi Minh City with her husband . She (be)..................(10) very unhappy.
IV. Answer the questions (2,5 marks).
1. What `s your family name?
.......................................................................................
2. How do you get to school?
.......................................................................................
3. How far is it from your house to school?
.......................................................................................
4. What will you be on your next birthday?
........................................................................................
5. Where are you going to go next Sunday?
........................................................................................
Đáp án
I. 1 mark: each sentence is 0,25 m
1. C     2. B    3. D    4.D
II. 3 marks: each sentence is 0,25 m
1. C 7. C
2. C 8. B
3. D 9. D
4. A 10. A
5. A 11. A
6. C 12. D
III. 1 mark: each sentence is 0,25 m
On
In
At
In front of
IV. 2,5 marks: each sentence is 0,25 m
Lives
Works
Catches
Taking
Loves
Says
Is
Is doing
Will go
Is
V. 2,5 marks: each sentence is 0,5 m
My family name is................
I go to school by bike.
It is about 2 kilometers.
I will be 14 on my next birthday.
I am going to to go to the zoo next Sunday.

 
Gửi ý kiến