Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Vương Thu
Ngày gửi: 12h:24' 25-03-2022
Dung lượng: 24.4 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KRÔNG PẮK TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI (Đề thi có 4 trang)
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2021 - 2022 MÔN: TIẾNG ANH KHỐI LỚP 6 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: ............................................................................

Mã đề 000

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

I. Choose the correct answer A, B, C or D to complete the sentences(5ms)
Question 1. We can’t go out because it ......................................now.
A. am raining        B. is raining        C. are rainingD. rains
Question 2. The dog is in ................................. the computer.
A. front ofB. next to              C. between          D. behind
Question 3. - "How`s your class this year?"
- "Great. ______________ forty- two students, and they are friendly classmates."
A. It`s              B.They`reC. There`reD. There`s
Question 4. Lien is __________ than Minh.
A. tall           B. taller            C. More tallD. More taller
Question 5. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. sea B. square C. star D. cinemas.
Question 6. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. cabin B. comfortable C. café D. cinema
Question 7. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. shops B. plants C. sports D. trees
Question 8. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. work B. swimming C. twenty D. answer
Question 9. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. cleaner B. woman C. mother D. man
Question 10. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. nicer B. safer C. about D. any
Question 11. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. cheaper B. bigger C. tutor D. compete
Question 12. Find the word which has a different sound in the part underlined
A. larger B. enter C. grammar D. verb
Question 13. What do you think this animal is? It`s got long ears and a white tail.
A. It`s a rabbit. B. It`s a elephant.
C. It`s a cat. D. It`s a frog.
Question 14. I_________ very intelligent, I _________speak seven languages.
A. is-do B. am-can C. are-can. D. am-do
Question 15. They_______that widlifeprogramme on TV
A. watchingB. are watchingC. watchesD. watch
Question 16. These students_______ studying at the moment.
A. isB. beC. areD. am
Question 17. I ______big animals such as Bears, Giraffes and Gorillas.
A. like B. likes C. liking D. liked
Question 18. He ___________ English to Spanish.
A. prefering B. prefer C. prefers D. preferred.
Question 19. I am_________some English word now.

A. learning. B. learns C. learn D. learned
Question 20. She is _________the dancers
A. watches B. watched C. watch D. watching

How
How far
How long
Can
How fast
How many
more expensive
best
How tall

II. Fill in the blank with the missing word(1.25ms)
Question 21._________________________you speak hurman languages?
Question 22._________________countries are there in the world?
Question 23._____________________is an dult giraffe?
Question 24.______________is the north pole from the south pole?
Question 25. Nam is the _______student in the class.
III.Reorder the words into suitable sentences.< Sắp xếp các từ thành câu phù hợp>(1.25ms)
Question 26. is /crocodile /In /worst /animal /my /the /opinion/./
->_______________________________________________________
Question 27. Barcelona /I / is/ football/ nicest/ team/ the/think /./
->_______________________________________________________
Question 28. Mây Bạc /The /is /highest /peak /./
->_______________________________________________________
Question 29. think/ the/ mother/ my/ I/ is/ best friend/./
->_______________________________________________________
Question 30. The / September/ hottest/ is/ to/ from/ May/ season/ ./
->____________________________________________________IV. *Listen and fill
 
Gửi ý kiến