Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tự làm
Người gửi: Dương Minh Khiô
Ngày gửi: 16h:06' 05-09-2021
Dung lượng: 528.5 KB
Số lượt tải: 379
Số lượt thích: 0 người
Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 7 năm 2021 Trường THCS Chu Văn An – Đề 1
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.5m)
1. A. diary B. family C. type D. pretty
2. A. dark B. principal C. father D.star
II/ Choose the best word for the sentence (1.5m)
1. I …………………my homework last night
A. don’t finish B. was finishes C. were finish D. didn’t finish
2. Mary......................a letter to her parents yesterday
A. wrote B. write C. writes D. will write
3. Mary ...................... the dishes after dinner last night
A. learned B. walked C. washed D. stayed
4. How..................are you? -I’m 1.50 meters
A. high B. tall C.long D. height
5.What.................last night?
A. do you eat B. you ate C. did you eat D. are you eating
6.Peter is intelligent, and...................................
A. neither is her sister B.her sister is either
C. her sister are too D. so is her sister
III. Read the text. (2ms)
Last summer, Mary and her parents went to Colorado for their vacation. They visited a national park, where they camped in their tent for a week. They went fishing one morning. Mary’s mother caught a very big fish, but her father didn’t catch anything. They enjoyed cooking and eating the fish for dinner. It was delicious. She likes fresh fish very much.
a/Decide True(T) or False(F) statements (1m)
1. Today, Mary and her parents went to Colorado for their vacation.
2. Mary’s mother caught a very big fish
3. They enjoyed cooking and eating the fish for lunch
4. She likes fresh fish very much
b/Answer the questions.(1m)
1. Where did Mary and her parents go for their vacation?
.......................................................................................................................................
2. Did they go fishing ?
.......................................................................................................................................
IV.Writing (2ms)
a/Do as directed in bracket (1m)
1.My friend is 40 kilos. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)
How ……………………?
2. Cam Ly is a good singer.
Cam Ly sings ……………………………(Rewrite the sentence, beginning with the words given)
3.My sister is 1m50. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)
How ……………………?
4. Lien won’t go to the party, and we won’t…………. ( Complete the sentences, using “too/ so, either/ neither”)
b/ Give the correct form of word in brackets (1m)
1. Lan (not play) .............…games last night.
2 .You must (do)………….....homework.
3. You should (help)…….......... your mom.
4.Nam and Hoa (eat) ……….......noodles yesterday.
V.Listen (2ms)
a/ Listen and choose the correct answer (1m)
1.Yesterday, Hoa and her aunt went to ..................
A. the zoo B. the school C. the supermarket D. the market
2. First, they went to the .......... …… stall.
A. meat B. fruit C. vegetable D. food
3. They bought some ………..
A. bananas B. beef C. durians D. carrots
4. Second, they went to a..................... stall.
A. meat B. fruit C. vegetable D. food
b/ Listen and write True (T) or False (F) (1m)
1. They need some vegetables
2. Hoa likes some peas and some carrots.
3. Her aunt doesn’t hate carrots
4. They didn’t buy spinach and cucumbers.
ĐÁP ÁN
I. (0.5đ) (Mỗi câu đúng 0.25đ)
1.C
2.B
II. (1.5đ) (Mỗi câu đúng 0.25đ)
1.D
2.A
3.C
4.B
5.C
6.D
III.(2đ)
a.(1đ) (Mỗi câu đúng 0.25đ)
1.F
2.T
3.F
4.T
b.(1đ) (Mỗi câu đúng 0.5đ)
1. Mary and her parents went to Colorado for their vacation
2.Yes, they did
IV.Writing (2đ)
a/Do as directed in bracket (1đ) (Mỗi câu đúng 0.25đ)
1. How heavy is your friend ?.
2.well
3.How tall is your sister ?
4.either
b/ Give the correct form of word in brackets (1đ) (Mỗi câu đúng 0.25đ)
1. didn’t play
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓