Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn thị thu hà
Ngày gửi: 13h:35' 30-04-2022
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 1433
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC
……………………………
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TIẾNG ANH - LỚP 5 Thời gian: 40 phút

PART A. LISTENING
Question 1. Listen and number.

Question 2. Listen and tick the correct picture. There is one example (0).
0. What will the weather be like tomorrow?

A.B.c.
1. What’s the matter with you?A.B.C.
2. Why would you like to be a writer?

A.B.C.
3. What would you like to eat?

A.B.C.
4. How can Linda get to Ho Chi Minh City?A.B.C.
5. What are you doing?


A.B.C.

PART B. READING AND WRITING
Question 3. Read and circle the odd one out.
1.   A. Autumn           B. Winter          C. Summer          D. Season
2.   A. Danced           B. Song           C. Stayed           D. Listened
3.   A. Football          B. Play            C. Volleyball         D. Badminton
4.  A. Doing            B. Watching        C. Spring            D. Reading
Question 4. Read and circle the correct answer.
1. ________ is summer like in Hue? - It`s sunny and hot .
A. What          B. How           C. Where              D. Like
2. Where is the park? - Turn right. It`s ______ your left.
A. at            B. on             C. in                 D. about
3. How ______ does it ______ to get there by train? - 3 hours.
A. long / took     B. far / take        C. long / take           D. far / takes
4. Which city is ______, Hanoi or Hue? - Hanoi is.
A. bigger        B. big             C. biger               D. smaller
Question 5. Read and match.
A
B
key

1. Who’s that?
a. He has a headache.
1.-> ……

2. What’s the matter with Nam?
b. I’d like to be a pilot.
2.-> ……

3. What’s your address?
c. It’s Miss Hoa.
3.-> ……

4. What would you like to be in the future?
d. It’s Dinh Hai Village.
4.-> ……

Question 6. Read and tick (v) Y (yes) or N (no) .
Lan was born in Hanoi but her father was not. His hometown is in Nam Dinh Province. It is about 90 kilometres south of Hanoi. Last weekend Lan`s family went there to visit her grandparents. They went by train. They were happy to see Lan`s grandparents, uncles, aunts and cousins. They came back home late in the evening.
 
Yes
No

1. Lan was born in Nam Dinh Province.2. Last Saturday Lan`s family visited her grandparents.3. They went by coach.4. They came back late in the afternoon.Question 7 . Choose the correct answer to com plete the passage.
Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him to the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes and you shouldn`t go out. I think you will get better soon. "
1. A. was        B. were         C. is         D. are
2. A. go          B. going        C. went        D. goes
3. A. has         B. have       C. had        D. having
4. A. an          B. a           C. any        D. some
5. A. wear        B. wore      C. wearing        D. to wear
Question 8: Put the words in
 
Gửi ý kiến