Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đe thi thu mon hoa theo MH2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Bửu Ngọc
Ngày gửi: 20h:41' 21-06-2020
Dung lượng: 49.3 KB
Số lượt tải: 243
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC KY THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NAM 2020
ĐỀ THAM KHẢO 2.3 Bai thi: KHOA HOC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thai gian lam bai: 50 phút, không kê thời gian phat đề

Câu 41: Kim loai có độ dẫn dẫn điện tốt nhất sau đây là
A. Ag. B. Cu. C. Fe. D. Al.
Câu 42: Kim lọai nào sau đây bị oxi hóa bởi H+ đến số oxi hóa +3 ?
A. Fe B. Al. C. Mg. D. Na.
Câu 43: Trong tự nhiên, khí X được tạo thành khi có sấm sét. Ở điều kiện thường, khí X phản ứng với oxi trong không khí, tạo thành khí có màu nâu đỏ. Khí X là
A. N2. B. CO2. C. NO. D. NO2.
Câu 44: Thủy phân vinyl axetat, thu được sản phẩm X cho phản ứng tráng gương. Công thứ của X là
A. CH3COOH. B. CH2=CH-OH. C. CH≡CH. D. CH3CHO.
Câu 45: Sắt tác dụng với lượng dư dug dịch chất nào sau đây tạo ra 2 muối ?
A. HNO3 loãng. B. CuSO4. C. H2SO4 loãng . D. FeCl3
Câu 46: Dung dich chất nào sau đây làm dung dịch phenolpthalein hóa hồng ?
A. Phenol. B. Metylamin. C. etanol D. Axit axetic.
Câu 47: Chất oxit nào sau đây có cả tính khử, tinh oxi hóa ?
A. MgO. B. Fe3O4. C. Al2O3. D. Fe2O3.
Câu 48: Fe bị oxi hoa đến Fe+2 khí tác dụng với
A. Cl2 . B. HNO3 loãng dư. C. S. D. H2SO4 đặc nóng dư.
Câu 49: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương ?
metanal B. metanol. C. axetylen. D. Etylen.
Câu 50: Phương trình hóa học nào sau đây điều chế kim loại bằng phương pháp thủy luyện ?
     A. CuCl2 → Cu + Cl2. B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
     C. Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2. D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + O2 + 4HNO3
Câu 51: Thủy phân hoàn toàn saccarozơ, rồi hiđro hóa sản phẩm thì thu được
A. Glucozơ. B. Glucozơ và Fructozơ. C. sobitol. D. fructozơ, H2SO4.
Câu 52: Chất nào sau đây tan hết trong nước dư ?
A. Al. B. Fe(OH)3. C. Ca(OH)2 D. Na2O .
Câu 53: Chất nào sau đây dùng để làm mềm nước cứng toàn phần ?
A. Na2SiO3 B. Ca(OH)2 C. HCl D. CaSO4.H2O
Câu 54: Dung dịch NaOH dư tác dụng chất nào sau đây tạo kết tủa
. A. AlCl3 . B.Ca(HCO3)2 C. Al (OH)3 D. CaO
Câu 55: Dung dịch NaHCO3 có chứa ion nào sau đây ?
A. Na+ , CO32-. B. Na+ , HCO3-. C. Na+ , H+ , HCO3- D. Na+ , H+ , HCO3- , CO32-
Câu 56: Thủy phân triglyxerit X trong dung dịch NaOH, thu được glyxerol và muối natrioleat . Công thức phân tử của X là
  A. C57H104O6 B. C54H104O6                C. C57H110O6.                D. C54H108O6
Câu 57: Nung thạch cao sống đến khan nươc thu được thạch cao khan. Công thức của thạch cao sống là
. A. CaCO3 B. CaSO4.H2O . C. CaSO4.2H2O . D. CaSO4
Câu 58: Nhận định nào đúng đối với phân tử axit axetic ?
A. có 1 nguyên tử C. B. có 6 liên kết đơn C. có 2 liên kết đôi. D. có 3 nguyên tử H.
Câu 59: Hợp chất Benzyl axetat tạo mùi hoa lài có công thức là
A. CH3-COO-CH2-CH3 B. C6H5-CH2-COOH . C. CH3-COO-CH2-C6H5 . D. CH3-COO-C6H5
Câu 60: Thành phần chính của quặng boxit là
A. Fe2O3 B. Al2O3. C.SiO2. D.Al(OH)3
Câu 61: Cho m gam Mg tác dụng dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn
 
Gửi ý kiến