Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử vào lớp 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Cường
Ngày gửi: 23h:34' 07-06-2022
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 446
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀO LỚP 10
HUYỆN ..............................

Môn : Tiếng Anh
Năm học 2022-2023
Thời gian làm bài: 60 phút;
(Không kể thời gian giao đề)

 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ tên thí sinh:......................................................... SBD: ...........................Phòng thi:..........
Chữ ký của giám thị 1…………………Chữ ký của giám thị 2...................................................
PHẦN A: NGỮ ÂM ( 1.0 điểm )
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.
1
A. decided
B. missed
C. looked
D. stopped

2
A. chat
B. chimney
C. such
D. chaos

3
A. seems
B. laughs
C. walks
D. speaks

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.
4.
A .suggest
B. father
C. freedom
D. doctor

5.
A .positive
B.romantic
C. colourful
D. different

 PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
6.She spent two hours ( speak) ____________ English in her free time.
7.Nam (decorate) _________with beautiful ornaments, the house costs a huge sum of money yesterday.
8.We (live)____________ in this city since yesterday.
9.My sister (go) ________________ to the party when it began to rain.
10. Neither Nam nor his father (like) _________going swimming in the summer every day.
II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau
11.The company is investing $ 10 million to ____________ its factories. ( MODERN)
12.The air is _________________ polluted by exhaust fume from cars . ( SERIOUS)
14. Luckily, my backpack is _________ so my clothes didn`t get wet. (WATER)
14. Politeness is one thing. Real kindness is another. You must learn to _________ between the two. (DIFFER)
15. The road was icy but she stopped the car . _________ (EXPERT)
III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.
16. He is_________ most hard-working student on my class.
A. a B. an C. the D. Ø
17. My grandfather is in the mood __________ growing fruit trees.
A. of B. in C. on D. for
18. Nga and Kate are close friends _______ they have many things in common.
A. despite B. because of C. because D. although
19. Have you finished reading the book _______I gave you yesterday ?
A. which B. where C. who D. whom
20.Let’s go for a walk, _________ ?
A. do we B. don’t we C. shall we D. let
21.I could hardly________ a word - “ hello” , “goodbye”, “thank you” was just about it
A. speak B. tell C. say D. aks
22. He admitted _______the mobile phone from the supermarket.
A. to steal B. steals C.stole D. stealing
23. They had a four-day holiday, then began work________
A. on end  B. out of bounds  C. in earnest  D. in proportions
24.The picnic has been _______ until next week due to bad weather.
A. got out B. put out C. got off D. put off
25.Peter is asking to borrow Nam’s pen. - Peter: “Can I borrow your pen, Nam?”
- Nam: “_______”
A. Me too. B. Here you are. C. Thanks a lot. D. Congratulations!
PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
I. Chọn một từ thích hợp trong ô dưới đây điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành sau.
and characters saves film in

 Of all the films I have seen, Titanic is the one I like best. Titanic is a tragic love story (26) ___________________. It is about the sinking of a luxury liner on its first voyage across the Atlantic Ocean. The film is made (27
 
Gửi ý kiến