Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TIẾNG ANH 3 HK1 CHƯƠNG TRÌNH BGD

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lữ Ngọc Hùng
Ngày gửi: 08h:17' 11-10-2022
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1041
Số lượt thích: 0 người
Tan Dong Primary School
Name:…………………………
Class: 3 ………………
Marks
Q1

Listening
Q2
Q3

Q4

THE FIRST TERM EXAM
Subject : English
Duration : 40 minutes
School year: 2021 - 2022
Reading
writing
Speaking
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Comments

A. LISTENING (4 points)
Question 1. Listen and number (1-4) (1pt).
A
B

Question 2. Listen and tick (5-8) (1pt).

5.

A

B.

6.

C.

7.

D

C

A

B.

C.

8.

A.

B.

C.

A.

Question 3. Listen and circle (9-12) (1pt).
9. What's your name?
A. My name is Linda.
B. Her name is Mai.
10. Is this your pen?
A. Yes, it is.
B. No, she doesn't.

B.

C.

C. His name is Peter.
C. Yes, I do

11. What colour is your pencil?
A. This is a blue pencil. B. They are green.
12. What do you do at break time?
A. I like badminton.
B. I play football.

C. It is yellow.
C. They play chess.

Question 4. Listen and complete (13-16) (1pt).
13. The school ………………………….is large.
14. ……………………..at the library.
15. These are my……………………………………
16. Are ………………………..your books?
B. READING (2pts)
Question 5. Read and put a tick () or a cross (X) in the box (1-4) (1pt).
1. What do you do at break time?
I play hide- and- seek.

2. That's a pencil sharpener.

3. We are in the computer room.

4. What colour is it?
It's orange.

Question 6. Read and choose one word from the box. Write the correct word next
to numbers 5- 8 (1pt).
time
badminton
and
play
Hello. My name is Nam. These are my friends : Quan, Mai, Linda, Tony and
Phong. At break (5) …………………, we play different games (6)

………………..sports. Quan and I (7) ………………………. chess. Mai and
Phong play table tennis. Linda and Tony play (8)………………………….…
C. WRITING (2pts)
Question 7. Look and write one word in each blank (1-4) (1pt).
1. Open your………………………..............

2. That is my ………………………...............
3. How old are you, Bao?
I'm...................................years old.

4. I play………………………… at break time.

Question 8. Reorder the words to make sentences (5-8) (1pt)
5. you?/ How/ are / old
=>………………………………………………………………………………...
6. books. / are / my / These
=>………………………………………………………………………………...
7. is / box? /colour / your / What
=>………………………………………………………………………………...
8. the computer / room / Is/ big? /
=>………………………………………………………………………………...
D. SPEAKING (2pts)
Question 9:
Part 1: Getting to know each other. (0.5pt)
Part 2: Talking about a familiar objects. (0.75pt)
Part 3: Describing the pictures. (0.75pt)

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH LỚP 3

LISTENING: 4 points
Question 1. Listen and number (1-4) (1pt)
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
KEY: A 4

B1

C.2

D.3

1. Tom: Is your computer room new?
Linda: No, It isn't. It's old.
2. Tom: Is the library big?
Linda: Yes, it is.
3. Tom: Is your classroom big?
Linda: No, it isn't. It's small.
4. Tom: Is the school gym large?
Linda: Yes, it is.
Question 2. Listen and tick (5-8) (1pt).
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
KEY: 5. A

6.B

7.C

8.B

5. Mai: This is my pencil.
Tony: Is it?
Mai: Yes, it is
6. Tony: This is my rubber.
Mai: Is it?
Tony: Yes, it is.
7.Tony:That's my desk.
Mai: Is it?
Tony: Yes, it is.
8. Mai:Hi, Mr robot. Those are my pencil cases.
Robot: Are they?
Mai: Yes, they are.
Question 3 . Listen and circle (9-12)(1pt).
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
KEY:9. A 10.A

11. C

9. Mai: What's your name?

12.B

Linda: My name is Linda.
10.Phong: Is this your pen?
Nam: Yes, it is.
11. Mai: What colour is your pen?
Phong: It is yellow.
12.Mai: What do you do at break time?
Phong: I play football.
Question 4. Listen and complete (13-16)(1pt).
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
KEY: 13. gym

14. look

15.

rulers

16.these

13. The school gym is large.
14. Look at the library.
15. These are my rulers
16. Are these your books?
READING: 2 points
Question 5. Read and put a tick (
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
1.

2. X 3.

) or a cross (X) in the box (1-4) (1pt).

4. X

Question 6. Read and choose one word from the box. Write the correct word next
to numbers 5- 8 (1pt).
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
KEY: 5.time

6. and

7. play

8. badminton

WRITING: 2 points
Question 7. Look and write one word in each blank (1-4) (1pt
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
1.book

2.classroom 3. seven

4.football

Question 8. Reorder the words to make sentences (5-8) (1pt)
Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
5. How old are you?
6. These are my books.
7.What colour is your box?
8.Is the computer room big?

D. SPEAKING (2pts)
Question 9:
1. Hello. How are you?
2. What's your name?
3. How old are you?
4. Is your school big?
5. Are they your friends?
6. What colour is the book?
7. What colour are the notebooks?
8. What do you do at break time?
 
Gửi ý kiến