Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Như Ý
Ngày gửi: 22h:07' 13-03-2018
Dung lượng: 179.5 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
 BÀI TẬP CHƯƠNG 1:CÂU LỆNH IF ….THEN…
  * Bài 1 :
Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng .
GIẢI
Var a , b , c : Real ;
BEGIN
Writeln (` Nhap do dai 3 canh cua tam giac : `) ;
Write (` a = `) ; Readln ( a ) ;
Write (` b = `) ; Readln ( b ) ;
Write (` c = `) ; Readln ( c ) ;
If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b )
and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 ) Then
Writeln (` Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac `)
Else
Writeln (` Khong thoa man ! `) ;
Readln ; END .
* Bài 2 :
Nhập N số bất kì .
Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình :So cac so >10 và <20 la : ( gia tri ) ;Tong cua chung la : ( gia tri )
GIẢI
Var Tong , So : Real ; I , N , Dem : Integer ;
BEGIN
Write (` Bao nhieu so : `) ; Readln ( N ) ;
Tong := 0 ; Dem := 0 ;
For I := 1 To N Do
Begin
Write (` So = `) ; Readln ( So ) ;
If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then
Begin
Tong := Tong + So ;
Dem := Dem + 1 ;
End ;
End ;
Writeln (` So cac so >10 va <20 la : `, Dem ) ;
Writeln (` Tong cua chung la :`, Tong ) ;
Readln ; END .
* Bài 3 :
Nhập bốn số a , b , c , d . Hãy tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến Max .
GIẢI
Var Max , a , b , c , d : Real ;
BEGIN
Writeln (` Nhap gia tri cua 4 so : `) ;
Write (` a = `) ; Readln ( a ) ;
Write (` b = `) ; Readln ( b ) ;
Write (` c = `) ; Readln ( c ) ;
Write (` d = `) ; Readln ( d ) ;
Max := a ;
If Max < b Then Max := b ;
If Max < c Then Max := c ;
If Max < d Then Max := d ;
Writeln (` Gia tri lon nhat la : `, Max ) ;
Readln ;
END .
  * Bài 4 :
Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần .
GIẢI
Var Thu , Ngay , Thang : Byte ;
Nam : Integer ;
BEGIN
Write (` Doc Ngay Thang Nam : `) ;
Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ;
Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ;
If Thang < 3 Then
Begin
Thang := Thang + 12 ;
Nam := Nam - 1 ;
End ;
Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3
div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 ;
Case Thu Of
0 : Writeln (` Chu Nhat `) ;
1 : Writeln (` Thu Hai `) ;
2 : Writeln (` Thu Ba `) ;
3 : Writeln (` Thu Tu `) ;
4 : Writeln (` Thu Nam `) ;
5 : Writeln (` Thu Sau `) ;
6 : Writeln (` Thu Bay `) ;
End ;
Readln ;
END .

* Bài 5 :
Viết chương trình :
Nhâp số báo danh
Nhập điểm văn , toán , ngoại ngữ
In ra màn hình dưới dạng :
_ Phiếu điểm :
_ Số báo danh :
_ Điểm văn :
_ Điểm toán :
_ Điểm ngoại ngữ :
_ Tổng số điểm :
Bạn đã trúng tuyển ( hoặc Bạn đã không trúng tuyển ) với điều kiện Tổng số điểm >= 15 hay ngược lại
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác