Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Đào
Ngày gửi: 18h:03' 30-06-2021
Dung lượng: 20.8 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
Name:………………………………………….(2)
Class:……………TEST 15’’
Write English: (3pts)
phiếuđiểm: ……………………………
họckỳ:……………………..……..
cảitiến:……………………..……..
tiếngmẹđẻ:……………………..
làmnổibật:……………………..
gạchchân:……………………..
Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.(5 pts)

1/When I was a little girl, I used to ________ my father’s advice.
A)listen B)hears C)listen to D)hear to
2/ There was no electricity so we _______ everything in the dark.
A)had to do B)have to do C)will have to D)are going to do
3/ When were you born? _ I was born ____________ May 1991.
A)on B)in C)at D)none of the above answers
4/ Jill has decided …………a car
A. buying B. to buying C.to buy D. bought
5/ Tim’s mother is always proud_ him because he works so hard.
A)with B)of C)about D)at
6/ He always gets excellent grades because he studies _______
A)hardly B)hard C)good D)goodly
7/ Miss Jackson asked me ____________ you this dictionary.
A)give B)giving C)to giving D)to give
8/ My mother asked me _________ some food.
A. to buy B .buy .C.buys D. buying
9/ People take part in the activities and enjoy _____ poor people.
A)help B)helping C)to help D)being help
10/ My family lived ____________ a farm not far from London.
A)in B)on C)at D)above
Write: (2pts)
1/“Don’t make so much noise”, my father said
My father told …………………………………………….
2/ Mrs. Simpson is a very slow walker.
Mrs. Simpson usually
3/ I was a very good swimmer years ago.
I used to
4/ You should join an English speaking club”, Lam said.
Lam said

Name:………………………………………….(2)
Class:……………TEST 15’’
Write English: (3pts)
phiếuđiểm: ……………………………
họckỳ:……………………..……..
cảitiến:……………………..……..
tiếngmẹđẻ:……………………..
làmnổibật:……………………..
gạchchân:……………………..
Choose the word or phrase that best completes cach unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.(5 pts)

1/When I was a little girl, I used to ________ my father’s advice.
A)listen B)hears C)listen to D)hear to
2/ There was no electricity so we _______ everything in the dark.
A)had to do B)have to do C)will have to D)are going to do
3/ When were you born? _ I was born ____________ May 1991.
A)on B)in C)at D)none of the above answers
4/ Jill has decided …………a car
A. buying B. to buying C.to buy D. bought
5/ Tim’s mother is always proud_ him because he works so hard.
A)with B)of C)about D)at
6/ He always gets excellent grades because he studies _______
A)hardly B)hard C)good D)goodly
7/ Miss Jackson asked me ____________ you this dictionary.
A)give B)giving C)to giving D)to give
8/ My mother asked me _________ some food.
A. to buy B .buy .C.buys D. buying
9/ People take part in the activities and enjoy _____ poor people.
A)help B)helping C)to help D)being help
10/ My family lived ____________ a farm not far from London.
A)in B)on C)at D)above
Write: (2pts)
1/“Don’t make so much noise”, my father said
My father told …………………………………………….
2/ Mrs. Simpson is a very slow walker.
Mrs. Simpson usually
3/ I was a very good swimmer years ago.
I used to
4/ You should join an English speaking club”, Lam said.
Lam said
 
Gửi ý kiến