Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KT HKII lop 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Vũ Thanh Bình
Ngày gửi: 21h:04' 19-02-2019
Dung lượng: 391.0 KB
Số lượt tải: 1639
Số lượt thích: 1 người (Phạm Trần Hà Linh)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀI ÂN
TRƯỜNG TH ÂN TƯỜNG ĐÔNG
KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 3
BÀI KIỂM TRA: ĐỌC – VIẾT
Thời gian làm bài: 30 phút
(Không kể thời gian phát đề)Họ và tên học sinh:.......................................
Lớp: 3.......
ĐIỂMREADING: (2 points)
Question VII. Read and match: There is one example (0): (0.6 pts)
0. Hello, Nam.
1. Do you have any pets?
2. Where’s my coat?
3. Is that your house?
a. It’s behind the door.
b. No, it isn’t. It’s his house.
c. Yes, I do.
d. Hi, Quan. How are you?
0. ..d…
1…..
2….
3….

Question VIII. Read and complete: There is one example (0): (0.6 pts)


Hello, I’m Quan. My family is at home today. We are in the (0) ____living room__________. My father is (1)__________________ a picture. My mother is (2)_________________. My sister is (3)____________ a book and I am playing games. We are a happy family.
Question IX. Read and circle a, b or c to complete the sentence. There is one example (0): (0.8 pts)

My name is Tony. I am ten years old. There are five people in my family. My grandfather is sixty years old. He often reads newspaper in the living room. My father is forty-five years old. My mother is young. She’s thirty-eight years old. She has a pet. It’s a parrot. Her name is Mimi. My sister is one year old.

0. The boy’s name is ______.
a. Tony b. Nam c. Peter
1. There are _____people in his family.
a. three b. four c. five
2. His grandfather is ______years old.
a. sixty b. seventy c. eighty
3. What does his grandfather often do in the living room?
a. read book b. read newspaper c. listen to music
4. His mother has a _____.
a. dog b. rabbit c. parrot

WRITING (2.5 pts)
Question X: Look at the pictures and letters. Write the words. There is one example (0): (0.3 pts)


0. ogd (____dog___
1. ingkcoo (__________
2. ynnsu (________
3. botro (________
Question XI: Look and write. There is one example (0): (0.8 pts)

0. The ball is on the _______chair______.
1. This is my _______________________.
2. They are __________________________.3. This is my
____________________.


4. My pet is a beautiful
___________________.

Question XII. Reorder the words to make a sentence. There is one example (0): (0.8 pt)

0. name/ My/ Linda/ is/.
1. nice / house / the / is / very.
2. tables / the / are / near / the / bed.
3. I / listening / am / music / to.
4. is / far / it / Ho Chi Minh City / from.
 (_________________________________________________
(_________________________________________________
(_________________________________________________
(_________________________________________________
(_________________________________________________


Question XIII. Read and write. There is one example (0): (0.6 pts)
0. What’s your name?
( My name is Nga.
1. Where are you in Viet Nam?
( ______________________________________________.
2. What do you often do in the evening?
( ______________________________________________.
3. What’s the weather like in your village?
(_______________________________________________.

THE END
 
Gửi ý kiến