Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

PRACTICAL EXERCISES

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:36' 28-10-2021
Dung lượng: 19.1 KB
Số lượt tải: 296
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Vân)
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL KHỐI THCS Năm học 2021-2022
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thời gian 40 phút)


Score: ………………… Right answers: …………….… Name:………………………….……………………………………………..………………………………..

I. Odd one out. (Chọn một từ không cùng nhóm với các từ còn lại)
01. A. pen B. notebook C. table D. eraser
02. A. sister B. aunt C. mother D. uncle
03. A. sometimes B. always C. often D. nowadays
04. A. rainy B. sunny C. windy D. daily
05. A. face B. head C. mouth D. arms
II. Choose A, B, C, or D to denote different sound. (Chọn A, B, C, hoặc D có cách phát âm khác)
06. A. pen B. hen C. pet D. eraser
07. A. some B. phone C. mother D. come
08. A. light B. pink C. sing D. mister
09. A. pity B. fly C. cry D. style
10. A. honor B. head C. hungry D. heat
III. Choose A, B, C, or D to finish each sentence. (Chọn A, B, C, hoặc D để hoàn tất các câu)
11. Would you like …................. chicken?
A. a B. an C. some D. many
12. They are good students. …................. books are new.
A. They B. Their C. These D. Those
13. Viet …................. lunch at school.
A. have B. has C. eat D. does
14. What time …................. classes finish?
A. do B. does C. is D. are
15. Linh’s brother …................. volleyball now.
A. is play B. are playing C. is playing D. playing
16. This is my father….................. name’s Ha.
A. His B. He’s C. She’s D. Her
17. Nam: How …................. are they going to stay there? - Linh: For 3 days.
A. many B. much C. often D. long
18. I go to school …................. ten past twelve.
A. in B. on C. at D. for
19. This is his sister. …................. is a doctor.
A. He B. She C. It D. Her
20. They are …................. aerobics now.
A. play B. playing C. do D. doing
21. Mr. Ba travels to work …................. motorbike.
A. at B. for C. in D. by
22. How many …................. are there in the classroom?
A. table B. benches C. board D. desk
23. There is …................. fruit juice in the pitcher.
A. some B. any C. a D. an
24. It’s never …................. in winter.
A. hot B. cold C. warm D. cool
25. We would like some vegetables …................. dinner.
A. in B. at C. for D. of
IV. Rearrange words or phrases to make sentence. (Sắp xếp các từ tạo thành câu)
26. people/ are/ in/ four/ family/ There/ my/. ………………………………………………………………………
27. teacher/ a/ father/ My/ is/ at/ a/ school/. .………………………………………………………………………
28. doctor/ mother/ a/ is/ a/ hospital/at/ My/. ………………………………………………………………………
29. brother/ a/student/ is/ My/ too/,/. ………………………………………………………………………
30. love/ family/ I/ my/ much/ very/. ………………………………………………………………………
____HẾT___
 
Gửi ý kiến