Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Huỳnh
Ngày gửi: 08h:25' 05-06-2020
Dung lượng: 35.2 MB
Số lượt tải: 1033
Số lượt thích: 0 người
1.Look , read and tick (() or cross (×)
  2.Look at the table above and write sentences , as in the example.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday


Monday : It’s sunny
Tuesday :___________________________________.
Wednesday : ___________________________________.
Thursday : ___________________________________.
Friday: ___________________________________.
Saturday: ___________________________________.
Sunday : ___________________________________.
3. Match
1.It’s cold.
a .Don’t put on your coat.

2.It’s windy.
b. Fly a kite .

3.It’s hot .
c. Make a snowman.

4.It’s raining.
d. Don’t forget your umbrella.

5.It’s snowing.
e. put on a sun hat.

6.It’s sunny.
f. put on a coat.

4. Read the paragraph and complete the sentences with no more than .
Melisa lives in a big town near New York. In winter, it’s cold and snowy. She never walks to school. She takes the bus .She wears a hat , gloves , a scarf and boots . In summer , it’s hot and sunny .She always wears sandals , T-shirt and shorts and she doesn’t go to school .Now , It is spring .She is wearing a T-shirt , jeans and trainers .She is in the garden .She is watering the plants.
1- Melisa lives __________________________________________.
2-In winter ,It is _________________________________________.
3-She never _______________________________________________.
4-She goes to school by _____________________________________.
5-In winter she wears _______________________________________.
6-In summer , it is __________________________________________.
7-She wears ________________________________________________.
8-She doesn’ t _______________________________________________.
9-Now , it ____________________________________________________.
10-She is ____________________________________________________
5. Choose the correct word
1. Put on your sweater. It is very cold/hot today.
2. It is raining/ windy today. Take the umbrella.
3. Let’s go to the beach. It’s very hot/raining.
4. It is cloudy /sunny today. It may rain.
5. It’s snowing/ hot today. Let’s make a snowman.
6. The wind is cold/hot . Don’t catch a cold.
7. The weather is windy /cloudy today. Take your umbrella.
8. The weather is bad /nice/. Let’s go for a walk.
9. I like this weather. It is sunny and cold /warm.
6.Look at the picture and answer.
 
Is it raining ? Is it windy ? Is it sunny ?
________________________ _____________________ __________________
 
Is it cloudy ? Is it cold ? Is it hot ?
____________________ _____________________ ___________________

7.Complete the sentences.
a. I can _______________________when it is hot.
b. I can _______________________when it is windy.
c. I can _______________________when it is sunny.
d. I can _______________________when it is raining.
8.Look and read . Write the letters and draw.

1.There are three clouds in the sky. A
2.It’s nice , sunny weather. _______________
3.The man is wearing purple boots. _______________
4.The man’s umbrella is open. _______________
5.The boy is wearing red T- shirt. _______________
6.The man is wearing blue coat. _______________
7.Draw two kites in a tree in picture A.
8.Draw a house in picture B.
9.Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.
1. What does Mrs. Smith do?- She’ a _________
A. fat B. policeman C. big D. old
2. What ___________ do you like?- I like warm weather.
A. season B. activity C. weather D. sport
3. It usually ___________ in March.
A. to rains B. rain C. raining D. rains
4.___________ weather is often cool in Sa Pa .
A. The B. No C. A D. Some
5. What’s _____________ lunch, Ben?- There some rice and some fish.
A.at B.in C. of D. for
6. How does your father often travel to Hanoi City?- __________ train.
A. On B. At C. By D. In
7. What __________ are her eye?- Black.
A. time B. class C. color D. subject
8. ___________ a letter here ___________ you.
a. It’s/ on B. It’s/ for C. There’ s/ for D. It has/ on
9._________ walk on the grass!
A. No B. Not C. Don’t D. Doesn’t
10 Practice reading the texts. Write the season
No_avatar

Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi học kì 2 có thể nge và tích

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓