Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lộc Thị Bảo Châu
Ngày gửi: 20h:43' 25-04-2018
Dung lượng: 79.4 KB
Số lượt tải: 900
Số lượt thích: 1 người (Vũ Khắc Thịnh)
FULL NAME: ………………………………………………
TEST 2
TIME FOLLOWED: 45 MINUTES
I.Select and circle the letter A, B or C.
1. What……… he like? A. do     B. does                  C. are                         D. is
2. He ………………. Swim.
A. like     B. can                 C. are                         D. is
3. She ………….. a hamburger.
A. want     B. like                  C. wants                        D. can
4. Mai………. a tissue in……… bag.
A. has/my     B. have/my                  C. have/her                         D. has/her
5. What………. these?
A. do     B. does                  C. are                         D. is
6. …………… you like yogurt?
A. Do     b. Does                  c. Are                         d. Is
7. ……..are pencil sharpeners.
A. This     B. Those                  C. It                         D. That
8………….. pencil is that? – That’s her bag.
A. What     B. Where                 C. Whose                        D. Is
9. …………. do you live? – I live in Bien Hoa city.
A. What     B. Where                 C. Whose                        D. Is
10. These are…………….. .
A. picture     B. a picture                 C. pitures                        D. pictures
II. Reorder to make sentences. (2 pts)
there / a / is / refrigerator/ your / bedroom / in.
………………………………………………………………………………..
your / is / what/ name /?
………………………………………………………………………………..
want / omelet / you / do /an /?
………………………………………………………………………………..
can / use/ he / chopsticks.
………………………………………………………………………………..
old / are /you / how/?
………………………………………………………………………………...

III. Read the passage. Then answer the questions. (2 pts)
My name’s Lan. I’m a student at Son Tay School. I’m eleven years old. I can sing, dance and do a magic trick. I like cereal, pancakes and hamburgers, so I don’t like peaches, pears and stew.
What’s her name?
…………………………………………………………………..
How old is she?
…………………………………………………………………..
What does she like?
…………………………………………………………………..
Does she like pears?
……………………………………………………………………
Can she dance?
…………………………………………………………………….
IV.Unscramble and write. (2 pts)

DARACLNE…………………………………

PATSA…………………………………….

/ KSIN…………………………………………
/ CHAWT……………………………………….

V.Speak (2 pts)
- Introduce yourself 
Gửi ý kiến