Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thu Hương
Ngày gửi: 15h:52' 26-02-2022
Dung lượng: 723.2 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG ANH
TRƯỜNG THCS BÙI QUANG MẠI

Họ và tên:………………………….Lớp:…..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học: 2021 -2022
Môn: Tiếng anh 6
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1.
A.chess
B. school
C. cheap
D. armchair

Question 2.
A. books
B. maps
C. sofas
D. cats

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the odd word/ phrase in each group.
Question 3.
A. garage
B. compass
C. pencil case
D. calculator

Question 4.
A. English
B. physics
C. music
D. homework

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5.………… Lisa and Mary often (play) ………… the violin?

A. Do/ play
B. Does/ play
C. Is/ playing
D. Are/ playing

Question 6.You learn about animals, plants and body parts in ……………
A. GeographyB. Biology C. Physics D. Music

Question 7.……… they (dance) ………… in the Music room now?

A. Is/ dancing
B. Am/ dancing
C. Are/ dancing
D. Do/ dance

Question 8.In Maths lesson, you use a …………. to draw a circle.

A. calculator
B. ruler
C. rubber
D. compass

Question 9. Whose is that pink school bag? – It’s ……………...

A. Chau
B. Chau’s
C. he
D. she

Question 10.Tuan usually has a lot of new ideas. He is …………...

A. generous
B. kind
C. friendly
D. creative

Question 11.Our parents ………….. morning exercises every day.

A. do
B. does
C. is doing
D. doing

Question 12.It has two wheels. Many students ride it to school. It’s …………

A. a boat
B. a plane
C. bicycle
D. car

Question 13. At the moment, students (draw) …………….. beautiful pictures in the Art room.
A.are drawing
B. is drawing
C. draws
D. drawing

Question 14. Students can borrow books from the …………. at school.

A. shop B. supermarket C. gym D. library
Question 15: Nga ……………. to the park at the weekend.

A. usually go B. going C. usually goes D. goes usually

Question 16.Jim: “You have a beatiful white dress, Rosy!”
Rosy:“_____________”
A. Sorry, Jims! B. Thanks, Jim!C. I don’t know. D. See you later.
Question 17.Peter: “Would you like some orange juice?”
Mary: “____________.”
A. Nice to meet you. B. Bye C. Yes, please D. That’s a good idea.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 18.Our house has a large swimming pool.

A. small
B. short
C. tall
D. big

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 19.Nam is lazy. He never does the housework.
A. hard-working B. friendly C. shy D. kind
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 20.My grandmotherreads a book at present in the living room.

A. grandmother
B. reads
C. at
D. living

Question 21.Look! Tom dog is running very fast in the park.

Tom
is
fast
park

Question 22.There are an apple on the table in the kitchen.

A. There are
B. on
C. table
D. kitchen

 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓