Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Hoàng Ngân Phát
Ngày gửi: 17h:50' 02-05-2021
Dung lượng: 24.9 KB
Số lượt tải: 1778
Số lượt thích: 1 người (Hà Văn Hường)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM


(Đềgồm có 02 trang)


KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TIẾNG ANH - Lớp 7 – Chương trình 7 năm
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài vào tờ giấy kiểm tra riêng)

MÃ ĐỀ 4AA. LISTENING (2ms) Gồm có 2 phần:Question 1 và Question 2.
Question 1: Listen to the paragraph then choose the best answer A, B, C or D. (1.0 điểm)
Câu 1. Walking is a safe and satisfactory __________ of keeping fit.
A. practice B. way C. schedule D. measure
Câu 2. It is __________ hard work than jogging and cycling and the whole family can participate in the activity.
A. fewer B. a little C. less D. more
Câu 3. During __________ activity, more oxygen has to be supplied to the body cells.
A. heavy B. difficult C. painful D. physical
Câu 4. The heart muscle is exercised and therefore the heart __________ more efficiently.
A. works B. sounds C. improves D. moves
Question 2: Listen to the paragraph then write True or False for the following sentences (1.0 điểm)
Câu 5. Mai and her mother went to the market, last Sunday. __________
Câu 6. Firstly, they went to a vegetable stall. __________
Câu 7. They bought some beef at the meat stall. __________
Câu 8. They didn’t buy any oranges at a fruit stall. __________
B. LANGUAGE COMPONENT (2ms)
I. Chọn từ có phần gạch chân (A, B, C hay D) được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. (0.5 điểm)
Câu 9. A. fitted B. decided C. looked D. rented
Câu 10. A.high B. disease C. diet D. diver
II. Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây. (1.5 điểm)
Câu 11. He __________ his children to the zoo last Sunday
A. took B. takes C. will take D. take
Câu 12. Nam: “How __________ is your brother?” – Mary:“He is sixty-five kilos”.
A. height B.heavy C. tall D. long
Câu 13. Nam is interested __________ English and Physics.
A. to B. for C. at D. in
Câu 14. He is a __________ football player.
A. skillful B. skill C. skills D. skillfully
Câu 15. Last Sunday,Nam bought a __________ and hung it on the wall at home.
A.magazines B. newspaper s C. posters D. picture
Câu 16. Lan doesn’t like durians. __________ do her friends.
A. So B. Either C. Neither D. Not
C. READING: (2ms)
Đọc đoạn văn sau và làm bài tập bên dưới.
Lan went to Nha Trang with her family on vacation last month. She stayed at a (17) ___________ on the side of the beach. In the early morning, she went to the sea and swam for an hour. Then she had breakfast in a (18) ___________ stall on the beach to enjoy fresh air in the morning. In the afternoon, she took some photos of the (19) ___________. She stayed in Nha Trang for four days and took a lot of nice photos. She also bought some postcards and souvenirs (20) ___________ her friends. It was a great vacation because she had a lot of fun.
I. Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống thích hợp nhất. (1.0 điểm)
food
 for
 hotel
sights

Câu 17: ___________; Câu 18: ___________; Câu 19: ___________; Câu 20: ___________.
II. Trả lời các câu sau. (1.0 điểm)
Câu 21. Where did Lan go on vacation last month?
→____________________________________________________________________________
Câu 22. What did she do in the early morning?
→____________________________________________________________________________
Câu 23. How long did she stay in Nha Trang?
→____________________________________________________________________________
Câu 24. Why was her vacation great?
→____________________________________________________________________________
D. WRITING: (2ms)
Viết theo hướng dẫn trong dấu
 
Gửi ý kiến