Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Văn Mằn
Ngày gửi: 10h:34' 07-05-2022
Dung lượng: 140.5 KB
Số lượt tải: 551
Số lượt thích: 1 người (vũ minh thu)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022Môn: Tiếng Anh- Lớp 7 cấp THCS
Ngày kiểm tra: …/04/2022
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)Full name: ……………………………………………Class: 7A………
I.(0,5đ)Choose the word which has underlined part is pronounced diferrent from each other by circling A,B,C or D.(Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn vào đáp án A,B,C or D).
1.A. visited
B. needed
C. played
D. wanted

2.A. Friday
B. like
C. time
D. his

II.(1,5đ)Choose the best option A,B,C or D to complete the sentences.( Chọn đáp án đúng nhất A,B,C or D cho mỗi câu sau)
1.Nam likes ………. Sports.
A. watch B .to watching C .watching D. watched
2.What …….. you do last summer?
A . do B. does C. doing D. did
3. Are you free…….. Friday?
A. in B. with C.of D. on
4. What would you like ……….music? Pop music.
A. to what B. to play C. to listen to D. to read
5.Thirty years ago in Viet Nam, very few people ................... TV sets.
A. had B. have C.has D. were having
6.The noise often keeps me ..................... at night.
A.wake B. awake C. to wake D. waking
III(1đ)Each sentence has one mistake. Underline and correct it. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Em hãy gạch chân từ sai và sửa lại cho đúng
0. That are Minh.
-> is

1. What about go to the movies this weekend ?
->

2. I didn’t went fishing yesterday.
->

3. Nam likes to watching video in his freetime.
->

4. She go to the public library regulary.
->

IV.(2đ)Put the verbs in brackets in the correct form. Cho dạng đúng động từ trong ngoặc
1.She (do) ………………………………..her homework last night.
2. At the moment, My parents.......................(cook) dinner in the kitchen.
3. What did you (watch) …………………….………. on TV last night?
4. I (be)……………..…………. in grade 6 last year.
5.The doctor will(see) ………………..… you in a few minutes.
6. Children shouldn`t (drink) .......................... coffee.
7. Would you like (play) …………….……. table tennis
8. I’ll give you some medicine to make you (feel)………….……… better.
V.(1đ)Complete the sentences with preposition in, between , of , from Hoàn thành các câu sau cùng với các giới từ (in, between , of , from )
1.I hope you are taking care…………………….yourself.
2. My sister is really interested………………….ancient monuments.
3. Lan sits ....................................... Hoa and Huong.
4. It is 10 kilometers ……………………. my house to school.
VI. (2đ)Read the passase and answer the questions .( Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ):
His name is Nam. He is a president of the stamp collector’s club. On Monday morning, he and his friends get together and talk about their stamps. If they have any new stamps they usually bring them to school. Nam’s American friend, Peter, gives him a lot of  American stamps so he often brings them to his school to introduce them to his friends.
Questions:
1.What is his name?
………………………………………………………………………………………
2.Is Nam the present of the collector’s club?
………………………………………………………………………………………
3.What do Nam and his friends do on Monday morning?
………………………………………………………………………………………
4. Who gives Nam American stamps?
………………………………………………………………………………...
VII.(1đ) Read and choose True (T) or False (F). Đọc và chọn các câu đúng hay sai
In the summer holidays, Mr Hung, Mrs Chi and their children, Tuan and Hoa often go to the beach for two or three days. They usually stay in a small house or a flat by the sea, but sometimes they stay in a hotel. Last summer, they went to Nha Trang.They stayed at Sunshine hotel for three days. Hoa and her mother walked along the beach and built sandcastles in the morning.
Statements
T
F

1. Tuan and Hoa often go to the beach for two or three days.2. They usually stay in a small hotel.3. Last summer, they went to Nha Trang.
 
Gửi ý kiến