Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hồ sơ phòng cháy chữa cháy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Tố Hoa
Ngày gửi: 15h:35' 29-09-2015
Dung lượng: 233.5 KB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN NINH

Số: 32 /QĐ-PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MầM NON
Căn cứ Điều 44 Luật Phòng cháy và chữa cháy, qui định về tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy;
Căn cứ Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng chính phủ; Công văn số 4389/UBND-NC ngày 16/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;
Căn cứ yêu cầu công tác PCCC tại Mầm non Sơn Ninh
Xét đề nghị của tổ Hành chính, tổ Chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trường Mầm non Sơn Ninh gồm các hành viên (có danh sách kèm theo), do ông (bà) . Phan Thị Tố Hoa, chức vụ Hiệu trưởng làm đội trưởng.
Điều 2. Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn công tác PCCC, tổ chức công tác chữa cháy tại cơ sở và thực hiện những nhiệm vụ quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, địa phương về công tác PCCC.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) trong danh cách và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Phòng CSPCCC&CNCH, TMNSG ( để b/c);
- Như điều 3 ( để thực hiện);
- Lưu: VT.
 HIÊU TRƯỞNG
Phan Thị Tố Hoa

DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số: 32/QĐ-PCCC, ngày 17/ 9/2015 của Hiệu trưởng trường MN Sơn Ninh)
Đơn vị: Trường Mầm non Sơn Ninh

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ được phân công
Số điện thoại
Ghi chú

1
Phan Thị Tố Hoa
H.Trưởng
Trưởng ban
01699538174


2
Nguyễn Thị Ngọc Bé
P. HT
Phó ban
01695818978


3
Nguyễn Thị Minh Hồng
P.HT
Phó ban
01686389316


4
Phan Thị Phúc
GV-Tổ trưởng
Phó ban
0974752751


5
Nguyễn Thị Phi Nga
GV-Tổ trưởng
Phó ban
01689440885


6
Hoàng Thị Nghệ
Giáo viên
Thư ký
01684640267


7
Nguyễn Thị Hoài
Giáo viên
Ban viên
01662438649


8
Đặng Thị Tâm
Giáo viên
Ban viên
0974752751


9
Nguyễn Thị Hồng Quyên
Giáo viên
Ban viên
0977688034


10
Nguyễn Thị Diệm
Giáo viên
Ban viên
01697651466


11
Nguyễn Thị Mơ
Giáo viên
Ban viên
01688591317


12
Bùi Thị Tâm
NVKT
Ban viên
 01693145504


13
Nguyễn Thị Trang
Giáo viên
Ban viên
0982709791


14
Võ Thị Hường
Giáo viên
Ban viên
01693364602


15
Hồ Thị Tình
NVYT
Ban viên
01639015758


16
Nguyễn Thị Thủy
NVND
Ban viên
0978928029


17
Phan Thị Hải Thương
NVND
Ban viên
01643405265


18
Đào Thị Thu Hiền
Giáo viên
Ban viên
01685662560


19
Nguyễn Thái Học
Bảo Vệ
Ban viên
01693031241


 Hiệu trưởngPhan Thị Tố Hoa

PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG MẦM NON SƠN NINH

Số: 33 /QĐ-PCCC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
Gửi ý kiến