Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: 0982306654
Người gửi: Quách Văn Thắng
Ngày gửi: 20h:47' 06-10-2022
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người
Name: ____________________________________ Date:_____________________
MY HOUSE
I. Look and say

II. Look and tick T or F

1

III.

IV. Write the name of the pictures

V. Listen to Mai talking about her house. Tick T or F

2

VI. Put the words into correct groups

VII. Write about your house

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

EXERCISES
I. Chọn MỘT từ có phần gạch chân đọc khác
1. A. going
B. not
C. close
2. A. with
B. live
C. like
3. A. name
B. play
C. same
4. A. Monday
B. mother
C. homework
5. A. family
B. fly
C.my
II. Chọn MỘT từ khác nhóm
1. A. music
B. English
C. friend
2. A. football
B. tennis
C. badminton

D. open
D. listen
D. class
D. money
D. sky
D. physics
D. math
3

3. A. teacher
B. house
C. student
D. doctor
4. A. family
B. school bag
C. compass
D. textbook
5. A. lunch
B. breakfast
C. library
D. dinner
III. Điền am/is/are
1. They ____________ students in my school.
2. This ___________ my mother.
3. What __________ her name?
4. Mr Loc and Mr Tu ___________ teacher.
5. There _______ rooms in my house: living room, bathroom, 2 bedroom and a kitchen.
6. _________ there a lamp on the table?
7. ___________ there six chairs in the dining room?
8. My house ________ big and beautiful. It ___________ in the countryside.
9. There _________ a family photo on the wall.
10. Lam and My ______ doing English homework. They ______ not listening to music.
IV. Đặt câu hỏi và trả lời theo gợi ý
1. They / sing and dance? Yes
2. You/ get up at 6 o'clock in the morning? No
3. He/ live in a small house? Yes
4. She / like history and art? Yes
5. We / go to school by train? No
6. Be / he / a good teacher? Yes
7. Lan / drink coffee in the evening? No
8. Kien / walk to school every day? No
9. You / watching TV now? Yes
10. Phuc / playing computer games / No
V. Viết câu theo gợi ý, them từ và chia động từ cho đúng thì đã học
1. Mr Cường / teach / English / now.
2. What / you / do / at the moment?
3. I / not go / to school / on the weekends.
4. They / not like / milk tea.
5. He / often / have / breakfast at 6:30 in the morning.
6. Tom / be / never / late for school.
7. Why / you / listening to music / loudly / now?
8. Where / Lan / live?
VI. Nối 1 câu cột A với 1 câu phù hợp ở cột B
A
B
1. Phong plays
a. studying literature at the library.
2. Students are doing
b. housework for his mother.
3. My father has
c. English exercise now.
4. My school has
d. 12 classes.
5. Trung does
e. the piano every day.
6. He likes
f. dinner at 7 p.m.

Answers

4

5

6
 
Gửi ý kiến