Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

KS DAU NAM ANH 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Khuyến
Ngày gửi: 16h:14' 18-08-2020
Dung lượng: 19.7 KB
Số lượt tải: 410
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
MÔN : TIẾNG ANH – LỚP 6

Đề số 1

QUESTION I.Circle the odd one out(1pt)
1. A. motorbike B. bus C. play D. bicycle
2. A. living room B. house C. kitchen D. bedroom
3. A. country B. bank C. stadium D. post office
4. A. hen B. bird C. duck D. pig

QUESTION II. Circle the best answers (A, B, C or D) . ( 3pts ) :
5. Hi . She ……… Thanh.

A. be B. am C. is D. are
6. How ……. you ? – I’m fine, thanks.

A. be B. am C. is D. are
7. I ………. a teacher.
A. be B. am C. is D. are
8. What’s ……….. name ? – My name’s Hai.
A. your B. you C. his D. her
9. …………. do you have lunch ? – I have lunch at twelve o’clock.

A.What time B. What C. Where D. Which
10. …….. you play soccer after school ? – Yes, I do.
A. Does B. Do C. Are D. Is
11. I …….. up at five o’clock.
A. gets B. to get C. get D. getting
12. Nam ……… to music every evening.
A. listen B. to listen C. listening D. listens
13. Where do you live ? – I live ……. Bac Ninh.
A.in B. at C. on D. with
14. When do you have Math ? – We have it …….. Tuesday .
A. in B. at C. on D. with
15. Does Lan ………. the dishes ? – Yes, she does.
A. to wash B. washes C. washing D. wash
16. We go to school …… motorbikes.
A. on B by C. with D. from

QUESTION III. Read the passage carefully, then do the tasks below.
I am Nam .This is my family. We are in our yard. There are four people in my family : my father, my mother, my brother and me. My father is forty-two years old. He is a doctor. My mother is thirty-nine. She is a nurse. My brother is ten. He is a student.

* Decide whether the statements are true (T) or false (F). (1 pt)

17. …….. They are in the yard.
18. …….. His father is forty-four years old.
19. …….. He is a nurse.
20.……… His brother is ten.
* Answer the questions : (1pt)

21) How many people are there in his family ?
………………………………………………………………………………………
22) How old is his father?
……………………………………………………………………………………
23) What does his mother do ?
…………………………………………………………………………………
24) Is his brother a student?
……………………………………………………………………………………………
QUESTION IV. Trả lời các câu hỏi sau bằng Tiếng Anh ( 2 pts ) :

25. What is your name ?
………………………………………………………………………………………
26. What do you do after school ?
…………………………………………………………………………………………
27. Do you play soccer after school ?
……………………………………………………………………………………………
28. How do you go to school ?
……………………..

V. Re-order the words to make meaningful sentences: (2)

1. engineer / an / a / father / is / or / doctor / your ?
-> ……………………………………………………………….
2. one / three / living-room / are / bedrooms / house / and / my / there / in.
-> ……………………………………………………………….
3. sister / are / students / those / is / and / my / her / this.
-> ……………………………………………………………….
4. have / any eggs / some meat / I / but / have / don’t / I.
-> ………………………………………………………………..
5. students / Trang’s / many / class / how / there / in / are?
-> ……………………………………………………………………


Đề số 2

QUESTION I.
Circle the odd one out(Khoanh tròn từ không cùng loại với những từ còn lại)(1pt)

1. A. car B. bus C. watch D. bicycle

2. A. bathroom B. house C. kitchen D. bedroom

3. A. country B. hotel C. stadium D. post office

4. A. tiger B. bird C. duck D. pig

QUESTION II.
Circle the best answers (A, B, C or D) to complete the sentences.
(Khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau ( 3pts ) :

5
 
Gửi ý kiến