Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ktgk1-cn9-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Bình Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:54' 13-11-2020
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 618
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Giới thiệu nghề điện dân dụng.
1.Nhận biết được
môi trường làm việc của nghề điện dân dụng.

2. Trình bày được yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với học sinh THCS.Số câu
Câu hỏi

Số điểm
Tỉ lệ

 1
C1-1

0,25đ 1
C2-12

3,25đ

2. An toàn lao động, thiết bị, dụng cụ và vật liệu.
3. Nêu công dụng và phân loại của đồng hồ đo điện.
4. Nêu được Cấu tạo của dây dẫn điện, dây cáp điện, kí hiệu dây dẫn.
5.Biết được công dụng của một số loại dụng cụ dùng trong lắp đặt.
6. Biết cách sử dụng dây dẫn điện và sử dụng biện pháp cách điện để đảm bảo an toàn điện

.
7.Hiểu được cách sử dụng vôn kế và ampe kế trong máy biến áp.Số câu

Câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ
1

C3-80,25đ 4
C4-2;
C4-3;
C4-4;
C5-6


 2
C4-10
C6-5

0,5đ1


C7-3
8


2,75đ


3. Qui trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện.

8.Qui trình mối nối
dây điện ,yêu cầu mối nối dây dẫn điện, hàn mối nối.

9. Nêu qui trình
Nối dây dẫn điện của mối nối thẳng(lõi nhiều sợi)

2
C8-7;
C8-9

0,5đ
2
C8-11,
C8-12

0,5đ1
C9-45


TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
2
0,5đ

10
2,5đ

2


 3

16
10đ

ÑAÙP AÙN COÂNG NGHEÄ 9
A/ TRAÉC NGHIEÄM:( 3đ)
CAÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ÑAÙP AÙN
C
B
A
B
A
D
A
A
A
A
C
D


B/ TÖÏ LUAÄN: ( 7đ )
CAÂU
ÑAÙP AÙN
Biểu
điểm

 1

Veà kieán thöùc: phaûi coù trình ñoä vaên hoùa nhaát ñònh ñeå hieåu bieát nhöõng kieán thöùc cô baûn cuûa lónh vöïc kæ thuaät ñieän nhö an toøan ñieän, nguyeân lí laøm vieäc vaø caáu taïo cuûa maùy ñieän…
-Veà kó naêng: coù kó naêng ño löôøng, söû duïng, baûo döôõng, söõa chöõa, laép ñaët nhöõng thieát bò ñieän vaø maïng ñieän.
-Thaùi ñoä: yù thöùc baûo veä moâi tröôøng, an toøan lao ñoäng, laøm vieäc khoa hoïc, kieân trì, thaän troïng vaø chính xaùc.
-Veà söùc khoûe: ñuû ñieàu kieän veà söùc khoûe, khoâng maéc beänh veà tim maïch, huyeát aùp, thaáp khôùp.

 0,75đ

0,75đ

0,75đ

0,75đ

 2
Nghề điện dân dụng phải gắn liền với kiến trúc xây dựng và kiểu nhà ở của nhân dân:nhà thái,
Nhà cấp 4,nhà kiểu châu âu…phải gắn liền với kiểu đèn chùm,đèn thường…..

 1đđ 3


4
Laép voân keá vaø ampe keá treân voû maùy bieán aùp giuùp ta theo doõi tình traïng hoïat ñoäng cuûa maùy,
Xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân gaây ra söï coá kó thuaät, tình traïng laøm vieäc khoâng bình thöôøng cuûa maïch ñieän vaø ñoà duøng ñieän.
*Qui trình tóm tắt như sau:
-Bước 1: Cắt vỏ mối nối: 8-10cm.
-Bước 2: tách lỏi: 2 phần.
-Bước 3: lồng lõi: lồng xen 2 lõi vào nhau.
 
Gửi ý kiến