Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cai Hoàng Diễm
Ngày gửi: 15h:53' 02-10-2022
Dung lượng: 111.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – Năm học: 2019 -2020

Môn: Tiếng Việt lớp 5……. ( phần đọc); Thời gian: 35 phút.
Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………………...............................

Lớp : ……………… ………………. SBD :………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ A

I. Đọc tiếng: (_3__ điểm) _

II. Đọc hiểu: (_7__ điểm_) Đất Cà Mau

Cà Mau là đất mưa dông. Vào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong cơn mưa thường nổi cơn dông.

Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất. Nhiều nhất là đước. Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh,dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước…

Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “sấu cản mũi thuyền”, trên cạn “hổ rình xem hát” này, con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc…

Mai Văn Tạo

Dựa vào nội dung bài “Đất Cà Mau” chọn ý đúng trong các câu trả lời sau :

C_ âu 1: (0,5 điểm1. __Baøi vaên treân taû caûnh ôû ñaâu?_

A. ÔÛ Ñoàng Thaùp. B. ÔÛ Caø Mau.

*

ÔÛ Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long. D. Ở Cần Thơ.
Câu 2: (0,5 điểm) ._ __Möa ôû Caø Mau coù gì khaùc thöôøng?_

*

Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. *

Möa vöøa nhöng raát laâu. *

Mưa to nhưng lâu tạnh. *

Mưa cả ngày cả đêm..
Câu 3: (0,5 điểm) ._Vì sao caây coái ôû Caø Mau moïc thaønh choøm, reã phaûi daøi vaø caém saâu vaøo loøng ñaát?_

A. Vì ñaát ôû Caø Mau raát deûo.

B. Vì muøa naéng ñaát ôû Caø Mau nöùt neû chaân chìm.

C. Vì ñaát ôû Caø Mau phaäp pheàu vaø laém gioù, doâng laøm cho caây deã ñoå.

D. Vì đđất ở Cà Mau là đất đá, sỏi.

Câu 4: (0,5 điểm) _Ngöôøi Caø Mau döïng nhaø cöûa nhö theá naøo?_

*

Nhaø cöûa döïng doïc theo nhöõng bôø keânh, döôùi nhöõng haøng ñöôùc xanh rì. *

Nhaø noï sang nhaø kia phaûi leo treân caàu baèng thaân caây ñöôùc. *

N hà cửa dựng trên ngững chiếc xuồng. *

Nhaø cöûa döïng doïc theo nhöõng bôø keânh, döôùi nhöõng haøng ñöôùc xanh rì. Nhaø noï sang nhaø kia phaûi leo treân caàu baèng thaân caây ñöôùc.
Câu 5: (0,5 điểm) Bài văn nói lên điều gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (0,5điểm) _Töø naøo döôùi ñaây __đồng __nghóa vôùi t__ừ in đậm__ “_Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh,dưới những hàng đước xanh rì._”?_
*

xanh ngát. B. um tùm.
*

tươi tốt. D. nhấp nhô.
Câu 7 : (1 điểm) Giải nghĩa của từ Thiên nhiên. Đặt với từ câu đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Câu 8: (1 điểm) Tìm từ có tiếng đi điền vào chỗ trống thích hợp trong các câu sau:

*

Anh ấy đang ...................giày tập thể dục . *

Bố em ............................ra đồng cày ruộng .
Câu 9: (1 điểm) Đặt câu để phân biêt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ ngọt.

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau.

Mùa nắng, đất Cà Mau nền nhà cũng rạn nứt.

Trạng ngữ: …………………………………………………………………………….

Chủ ngữ: ……………………………………………………………………………….

Vị ngữ: ………………………………………………………………………………

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – Năm học: 2019 -2020

Môn: Tiếng Việt lớp 5……. ( phần đọc); Thời gian: 35 phút.
Họ và tên học sinh : ……………………………………………………………………...............................

Lớp : ……………… ………………. SBD :………

Chữ ký giám thị
"--------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Nhận xét

……………………………………………...

………………………………………………

……………………………………………….

Chữ ký giám khảo

GK1 :
GK2:
ĐỀ B

I. Đọc tiếng: (_3__ điểm) _

II. Đọc hiểu: (_7__ điểm_) Đất Cà Mau

Cà Mau là đất mưa dông. Vào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong cơn mưa thường nổi cơn dông.

Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất. Nhiều nhất là đước. Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh,dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước…

Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “sấu cản mũi thuyền”, trên cạn “hổ rình xem hát” này, con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc…

Mai Văn Tạo

Dựa vào nội dung bài “Đất Cà Mau” chọn ý đúng trong các câu trả lời sau :

Câu 1: (0,5 điểm1._ __Baøi vaên treân taû caûnh ôû ñaâu?_

A. ÔÛ Ñoàng Thaùp. B. Ở Cần Thơ.

C. ÔÛ Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long. D. ÔÛ Caø Mau.

Câu 2: (0,5 điểm) ._ __Möa ôû Caø Mau coù gì khaùc thöôøng?_

A. Mưa cả ngày cả đêm..

B. Möa vöøa nhöng raát laâu.

C. Mưa to nhưng lâu tạnh.

D. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn.
Câu 3: (0,5 điểm) ._Vì sao caây coái ôû Caø Mau moïc thaønh choøm, reã phaûi daøi vaø caém saâu vaøo loøng ñaát?_

A. Vì ñaát ôû Caø Mau raát deûo.

B. Vì ñaát ôû Caø Mau phaäp pheàu vaø laém gioù, doâng laøm cho caây deã ñoå.

C. Vì muøa naéng ñaát ôû Caø Mau nöùt neû chaân chìm.

D. Vì đđất ở Cà Mau là đất đá, sỏi.

Câu 4: (0,5 điểm) _Ngöôøi Caø Mau döïng nhaø cöûa nhö theá naøo?_

*

Nhaø cöûa döïng doïc theo nhöõng bôø keânh, döôùi nhöõng haøng ñöôùc xanh rì. Nhaø noï sang nhaø kia phaûi leo treân caàu baèng thaân caây ñöôùc. *

Nhaø cöûa döïng doïc theo nhöõng bôø keânh, döôùi nhöõng haøng ñöôùc xanh rì. *

Nhaø noï sang nhaø kia phaûi leo treân caàu baèng thaân caây ñöôùc. *

Nhà cửa dựng trên ngững chiếc xuồng.
Câu 5: (0,5 điểm) Bài văn nói lên điều gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (0,5điểm) _Töø naøo döôùi ñaây __đồng __nghóa vôùi t__ừ in đậm__ “_Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh,dưới những hàng đước xanh rì._”?_

*

um tùm. B. tươi tốt.
C . xanh ngát. D. nhấp nhô.

Câu 7 : (1 điểm) Giải nghĩa của từ Hòa bình. Đặt với từ câu đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: (1 điểm) Tìm từ có tiếng đi điền vào chỗ trống thích hợp trong các câu sau:

a) Anh ấy đang ...................giày tập thể dục .

b) Bố em ........................... ra đồng cày ruộng .

Câu 9: (1 điểm) Đặt câu để phân biêt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ ngọt.

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau.

Mùa nắng, đất Cà Mau nền nhà cũng rạn nứt.

Trạng ngữ: …………………………………………………………………………….

Chủ ngữ: ……………………………………………………………………………….

Vị ngữ: ………………………………………………………………………………..
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – Năm học: 2019-2020

Môn: Chính tả Lớp 5……– Thời gian làm bài: 40 phút

Rừng trưa

Rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó trong ánh mặt trời vàng óng. Những thân cây tràm vỏ trắng vươn lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rủ phất phơ. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngã sang màu úa, ngát dậy một mùa hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng.

Theo Đoàn Giỏi
Tập làm văn.

Đề: Hãy tả một cảnh sông nước (sông , ao , hồ , biển...) mà em biết .
HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 5

GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020

I/ Phần trắc nghiệm: (2,5 điểm)

Mỗi câu đúng : 0,5 điểm ( TC : 2,5 đ)
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 6
Đề A

B

A

C

D

A
Đề B

D

D

B

A

C
Câu 5 : (0,5 điểm) Bài văn nói lên điều gì ?
Thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách kiên cường của người dân Cà Mau. _ _

Câu 7: (1 điểm) Giải nghĩa của từ thiên nhiên. Đặt với từ câu đó.

*

Đề A: Thiên nhiên là những gì không do con người tạo nên.
Vd: Thiên nhiên quê em rất đẹp.
Đề B : Giải nghĩa của từ Hòa Bình. Đặt với từ câu đó.

Hòa bình là trạng thái không có chiến tranh.

Vd: Em rất yêu hòa bình.
Câu 8: (1 điểm) Tìm từ có tiếng đi điền vào chỗ trống thích hợp trong các câu sau:

a) Anh ấy đang đi giày tập thể dục .

b) Bố em đi ra đồng cày ruộng .
Câu 9: (1 điểm) Đặt câu để phân biêt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ ngọt .

Nghĩa gốc: Bát chè này nhiều đường nên rất ngọt.

Nghĩa chuyển: Mẹ em có giọng nói ngọt ngào.
Câu 10: (1 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau.

Mùa nắng, đất Cà Mau nền nhà cũng rạn nứt.

Trạng ngữ: mùa nắng

Chủ ngữ: đất Cà Mau

Vị ngữ: nền nhà cũng rạn nứt
 
Gửi ý kiến