Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

toán 7. ôn hk1 tổng hợp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đặng thị thanh
Ngày gửi: 04h:49' 20-09-2020
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
OÂN TOAÙN 7 - HK1 KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM 2018
Câu 1: (2,25 đ) Thực hiện phép tính :
a/ b/
c/
Câu 2: (2,25 đ) Tìm x, biết:
a/ b/ c/
Câu 3: (1 đ)
Tìm x, y, z biết rằng : và 4x – 3y – z = 10
Câu 4: (1,5 đ)
Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày trong 5 ngày, đội thứ hai cày trong 4 ngày và đội thứ ba cày trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày, biết ba đội có tất cả 37 máy? (năng suất các máy như nhau)


Câu 5: (3 đ)
Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia DE lấy điểm F sao cho E là trung điểm DF.
a/ Chứng minh EAD = ECF và CF song song với AB.
b/ Chứng minh : và BDC = FCD.
c/ Gọi I là trung điểm DC. Chứng minh DIF = CIB từ đó suy ra ba điểm B, I, F thẳng hàng.

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

Câu 1 ( 2,5 điểm ) : Thực hiện phép tính
a)
b)
c) Một hình vuông có cạnh bằng a (cm). Nếu tăng cạnh của hình vuông đó gấp 3 lần thì diện tích cùa hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần?
Câu 2( 2 điểm )
Tìm x và sau đó làm tròn kết quả của x đến số thập phân thứ hai . Biết
a) b)
Câu 3 ( 1 điểm )
Số học sinh giỏi, khá của khối 7 ở học kì I có tỉ lệ là 2 : 3 . Tính số học sinh giỏi, khá đó. Biết tổng số học sinh giỏi và khá là 250 em.
Câu 4 (1,5 điểm )
Bạn An mang số tiền đến nhà sách để mua tập và bút . Số tiền bạn An mang theo vừa đủ để mua 3 cuốn tập hoặc 6 cây bút đỏ hoặc 10 cây bút xanh. Biết rằng giá của một cây bút đỏ cao hơn so với giá một cây bút xanh là 2000 đồng. Hỏi giá của mỗi cuốn tập, mỗi cây bút đỏ, mỗi cây bút xanh là bao nhiêu tiền?
Câu 5 ( 3 điểm )
Cho ABC vuông tại A ( AB < AC ) . Vẽ tia BD là phân giác của góc ABC (DAC ), trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE
a) Chứng minh : BAD = BED
b) Từ A kẻ tại H . Chứng minh : AH // DE
c) Trên tia đối của tia ED lấy điểm K sao cho ED = EK . Chứng minh
góc EKC = gócABC .
Đề bài.
Bµi 1: (1,5®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh (TÝnh nhanh nÕu cã thÓ)
a) b) c)
Bµi 2: (1,5®iÓm) T×m x biÕt
a) b) x : 1,2 = 5,4 :6 c)
Bµi 3: (2®iÓm)
BiÕt ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c tØ lÖ víi 3;5;7. TÝnh chu vi cña tam gi¸c ®ã biÕt tæng hai c¹nh nhá lµ 32 cm.
Bµi 4: (4 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã AB = AC. Gäi M lµ trung ®iÓm cña c¹nh BC
a)Chøng minh DAMB = DAMC
b)Gäi I lµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng AM. Trªn tia CI lÊy ®iÓm N sao cho
CN = 2.CI . Chøng minh AN // BC
c) Trªn tia BI lÊy ®iÓm K sao cho BK = 2.BI. Chøng minh N,A,K th¼ng hµng
d) Chøng minh AM NK
Bài 5:(1điểm)Tìm các số hữu tỉ a,b,c biết ab = 2, bc = 3, ac = 54
Bài làm

ÔN ÑAÏI SOÁ
CHÖÔNG I :
COÄNG TRÖØ NHAÂN CHIA SOÁ HÖÕU TÆ
1) Tính :
a/ b/
c/ d/
e/
2) Tìm x :
a/ b/
c/ d/
e/ f/
3) Tính nhanh :
a/ b/
c/ d/
4) Hoaøn thaønh pheùp tính (tính hôïp lyù neáu coù theå)
a/ b/
c/ d/
e/ f/
g/ h/
i/ k/

GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI SOÁ HÖÕU TÆ – COÄNG TRÖØ NHAÂN CHIA SOÁ THAÄP PHAÂN
1) Tìm x :
a/ b/
c/ d/ e/
2) Tìm x  Q bieát :
a/ b/ c/
d/ e/ f/
3) Tính :
a/ b/
c/ d/
e/

LUÕY THÖØA CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ
1) Tính giaù trò bieåu thöùc :
a/ b/ c/
d/ e/ f/
2) Tính :
a/ b/ c/
d/ e/
3) So saùnh :
a/ 9920 vaø 999910 b/ 2725 vaø 3215 c/ 284 vaø 535
4) Tìm soá n  N bieát :
a/ b/
c/ d/
5) Tìm x  Q bieát :
a/ x2 = 16 b/ x2 = 25 c/ x2 = 81
d/ x3 = 8 e/ x3 = - 8 f/ x3 = 27
g/ x2 = h/ x2 = i/ x2 =
6) Tìm caùc soá töï nhieân n sao cho :
a/ 2 . 16  2n > 4 b/ 9 . 27  3n  243

TỈ LỆ THỨC – TÍNH CHẤT CỦA DAÕY TỈ SỐ BẰNG NHAU
1) Tìm x,y,z bieát :
a/ vaø x – y = 18 b/ vaø x + y = –15
c/ vaø y – x = – 5 d/ vaø x + y = – 2
e/ vaø 3x – 2y = –12 f/ vaø x – y = 7
g/ vaø x – y = – 20 h/ vaø x – y = 10
i/ vaø xy = 91 j/ x = – 2y vaø x – y = – 3
k/ vaø 2x + y – z = 2
l/ x : y : z = 5 : 7 : 3 vaø 4x – 7z = – 2
m/ 2x = 3y = 4z vaø x + y – z = 21
n/ x = 2y ; 3y = 4z vaø x + y + z = 60
o/ x, y, z tæ leä vôùi 2 ; (-3) ; 4 vaø x – y = 20
3) Tìm x, y, z bieát raèng :
a/ vaø x + y + z = 20
b/ x : y : z = 3 : 4 : 5 vaø x – y + z = -2
c/ vaø x + z = - 6 d/ vaø z – y = - 5
e/ x : y : z = (-4) : 10 : (-5) vaø x +y – z =22
4) Caùc goùc , , cuûa  ABC laàn löôït tæ leä vôùi caùc soá 1 , 2 , 3.
Tính caùc goùc , ,
5) Tìm moät soá coù 3 chöõ soá, caùc chöõ soá aáy tæ leä vôùi 1 ; 2 ; 3 vaø coù toång
laø 18, bieát raèng soá ñoù chia heát cho 2
6) Tìm dieän tích hình chöõ nhaät, bieát raèng tæ soá giöõa 2 caïnh laø vaø
chu vi laø 3,6m
7) Moät hình chöõ nhaät coù tæ soá giöõa 2 caïnh laø 0,6 vaø dieän tích laø 135m2
Tính chu vi hình chöõ nhaät ñoù
8) Sô keát HKI, soá hs gioûi cuûa 3 lôùp 7A, 7B, 7C töông öùng tæ leä vôùi 1,5
2 vaø 2,5 . Hoûi moãi lôùp coù bao nhieâu hs gioûi, bieát raèng soá hs gioûi lôùp
7C nhieàu hôn 7B laø 4 em

CAÊN BAÄC HAI
1)
Tính :
a/ b/ c/
d/ e/
SOÁ THÖÏC
1) Tính giaù trò bieåu thöùc :
a/
b/
c/

CAÙC ÑEÀ KIEÅM TRA CHÖÔNG I
Ñeà 1
1) Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lí neáu coù theå)
a/ b/
c/
2) Tìm x trong tæ leä thöùc :
3) Hai lôùp 7A vaø 7B ñi lao ñoäng troàng caây. Bieát raèng tæ soá giöõa soá caây
troàng ñöôïc cuûa lôùp 7A vaø 7B laø 0,8 vaø lôùp 7B troàng nhieàu hôn lôùp
7A laø 20 caây. Tính soá caây moãi lôùp ñaõ troàng ?
4) Trong hai soá : 2300 vaø 3200 , soá naøo lôùn hôn ? Giaûi thích ?

Ñeà 2
1) Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lí neáu coù)
a/ b/
c/ d)
2) Tìm x bieát :
3) Tính soá ño caùc goùc cuûa tam giaùc bieát caùc goùc laàn löôït tæ leä vôùi
4 ; 5 ; 6.

Ñeà 3
1) tính : ; .
2) Thöïc hieän pheùp tính (baèng caùch hôïp lyù neáu coù)
a/ b/
c) d)
3) Tìm caùc soá a, b, c bieát a : b : c = 3 : 2 : 5 vaø a + b + c = -20,4

Ñeà 4
Baøi 1 ( 4 ñieåm ) : Thực hiện các phép tính :
a)
c) d)
Baøi 2 (3 ñieåm ) : Tìm x , biết :
b)
Baøi 3 : ( 2 ñieåm ) :
Tìm các số x , y , z , biết biết vaø
Baøi 4 ( 1 ñieåm ) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của liên đội ba chi đội 7A, 7B , 7C đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn . Biết rằng số giấy vụn của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9 ; 7 ; 8 . Hãy tính số giay vụn mỗi chi đội thu được .

CHÖÔNG II : HAØM SOÁ VAØ ÑOÀ THÒ
ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN
MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ THUAÄN
1) Caùc ñaïi löôïng x vaø y coù tæ leä thuaän vôùi nhau khoâng neáu :
x
-3
-2
-1
1
2
3
y
-9
-6
-3
3
6
9

2) Cho bieát x vaø y laø 2 ñaïi löôïng tæ leä thuaän. Ñieàn caùc soá thích hôïp
vaøo caùc oâ troáng sau :
x
-3
-2
1
2
5
y

73) Ba lít nöôùc bieån chöùa 105 gam muoái. Hoûi 150 lít nöôùc bieån chöùa
bao nhieâu kg muoái ?
4) Khi xay 100kg thoùc thì ñöôïc 62kg gaïo. Hoûi phaûi xay xaùt bao nhieâu
kg thoùc ñeå ñöôïc 155kg gaïo ?
5) Chia soá 480 thaønh ba phaàn :
a/ Tæ leä thuaän vôùi caùc soá 2 ; 3 ; 5
b/ Tæ leä thuaän vôùi caùc soá ; ; 0,3
7) Cöù 100 kg thoùc thì cho 60 kg gaïo. Hoûi 2 taán thoùc cho bao nhieâu kg
gaïo ?
8) Chia soá 117 thaønh ba phaàn tæ leä thuaän vôùi :
a/ 3 ; 4 ; 6 b/ ; ;
9) Tìm ba soá x, y, z bieát chuùng tæ leä vôùi 3, 5, 7 vaø z – y = 1

ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ NGHÒCH
MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ ÑAÏI LÖÔÏNG TÆ LEÄ NGHÒCH
1) Caùc ñaïi löôïng x vaø y coù tæ leä nghòch vôùi nhau khoâng neáu :
x
6
-9
4
-2,5
72
y
-3
2
-4,5
7,2
-0,25

2) Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng bieát x vaø y tæ leä nghòch
x
-3

2
6

y

-30

10
-6
3) Moät oâ toâ chaïy töø A ñeán B vôùi vaän toác 50km/h thì heát 2 giôø 30 phuùt.
Hoûi chieác oâ toâ ñoù chaïy töø A ñeán B vôùi vaän toác 45km/h thì heát bao
nhieâu thôøi gian
4) Moät coâng nhaân theo keá hoaïch phaûi tieän xong 132 duïng cuï. Nhôø caûi tieán kyõ thuaät ñaùng leõ tieän xong moät duïng cuï maát 18 phuùt thì ngöôøi aáy chæ laøm trong 12 phuùt. Hoûi vôùi thôøi gian qui ñònh ñeå tieän ñöôïc 132 duïng cuï thì ngöôøi ñoù tieän ñöôïc bao nhieâu duïng cuï ? Nhö vaäy vöôït möùc qui ñònh bao nhieâu phaàn traêm
5) Ñóa cuûa 1 chieác xe ñaïp coù 48 raêng, oå líp coù 16 raêng. Neáu ñóa quay
ñöôïc 30 voøng, 40 voøng, 45 voøng thì oå líp quay ñöôïc bao nhieâu voøng
Tìm quaõng ñöôøng ngöôøi ñi xe ñaïp ñi ñöôïc trong moãi tröôøng hôïp neáu
vaønh baùnh xe coù ñöôøng kính 650mm
6) Ñeå laøm moät coâng vieäc trong 8 giôø caàn 30 coâng nhaân. Neáu coù 40
coâng nhaân thì coâng vieäc ñöôïc hoaøn thaønh trong maáy giôø ?
7) Chia soá 520 thaønh ba phaàn tæ leä nghòch vôùi 2 ; 3 ; 4
8) Ngöôøi ta chia moät khu ñaát thaønh ba maûnh hình chöõ nhaät coù dieän
tích baèng nhau. Bieát raèng caùc chieàu roäng laø 5m, 7m, 10m, caùc chieàu
daøi cuûa ba maûnh coù toång laø 62m . Tính chieàu daøi moãi maûnh vaø dieän
tích khu ñaát

HAØM SOÁ – MAËT PHAÚNG TOÏA ÑOÄ
1) Haøm soá y = f(x) ñöôïc cho bôûi coâng thöùc y = 3x2 –7
a/ Tính f(-1) ; f(0) ; f() ; f(5)
b/ Tìm caùc giaù trò cuûa x töông öùng vôùi caùc giaù trò cuûa y baèng :
-4 ; 5 ; 20 ;

ÑOÀ THÒ HAØM SOÁ Y = AX (A  0)
1) Veõ treân cuøng moät heä truïc toïa ñoä Oxy ñoà thò cuûa caùc haøm soá :
a/ y = x b/ y = x c/ y = -2,5x
2) Veõ ñoà thò haøm soá y = f(x) = x
a/ Baèng ñoà thò haõy tìm caùc giaù trò f(-1) ; f(1) ; f(-2) ; f(2) ; f(0)
b/ Tính giaù trò cuûa x khi y = -3 ; y = 6 ; y = 0

3) Tìm a, b bieát :
a/ ñieåm A(a ; 2) thuoäc ñoà thò haøm soá y = -0,6x
b/ ñieåm B(1 ; b) thuoäc ñoà thò haøm soá y = x
4) a/ Veõ ñoà thò haøm soá
b/ Caùc ñieåm sau, ñieåm naøo thuoäc ñoà thò :
A(0 ; 1) ; B(-2 ; 3) ; C(-1 ; )
BAØI TAÄP OÂN HOÏC KYØ 1
1) Tính :
a/ b/
c/ d/
e/ f/
g/ h/
2) Tìm x bieát :
a/ b/ c/
d/ e/ f/
g/ h/ i/
j/ k/ l/
m/ n/
o/ p/
q/ r/
3) Tính :
a/ ; ;
b/ ; ;
c/ ;
4) So saùnh :
a/ vaø b/ vaø c/ vaø
5) Tìm 2 soá x, y bieát vaø x – y = -7
6) Tìm dieän tích cuûa hình chöõ nhaät bieát tæ soá 2 caïnh cuûa noù baèng
vaø chu vi laø 28m
7) Soá hoïc sinh khoái 6, 7, 8, 9 tæ leä vôùi 9, 8, 7, 6 bieát raèng soá hoïc sinh
khoái 9 ít hôn soá hoïc sinh khoái 7 laø 70 hoïc sinh. Tính soá hoïc sinh moãi
khoái ?
8) Tính :
a/ ; ; ; ;
b/
9) Cho x, y laø 2 ñaïi löôïng tæ leä thuaän, ñieàn vaøo oâ roáng trong baûng :
x
-3
-4
-1
0
2
y

-810) Cho x, y tæ leä nghòch, ñieàn vaøo choã troáng :
x
-3
-2
1
-4

y

6


-12
11) Chia 176 thaønh 3 phaàn tæ leä thuaän vôùi 3, 4, 9
12) Chia soá 90 thaønh 3 phaàn tæ leä nghòch vôùi 3, 4, 6
13) Moät soá coù 3 chöõ soá , caùc chöõ soá aáy tæ leä vôùi 1, 2, 3 vaø coù toång laø 18. Tìm soá ñoù bieát raèng noù chia heát cho 2
14) Tìm soá ño 3 goùc cuûa tam giaùc bieát raèng chuùng tæ leä vôùi 2, 3, 6
15) Veõ ñoà thò haøm soá :
y = 3x ; y =
16) Cho haøm soá y = , nhöõng ñieåm naøo sau ñaây thuoäc ñoà thò haøm soá
treân : A(2; 1) , B(-1; 2) , C(; -5) , D(3; )
OÂN TAÄP HOÏC KYØ 1 – ÑAÏI SOÁ
1) Thöïc hieän pheùp tính :
a/ b/
c/ d/
e/ f/
2) Tìm x, y, z bieát :
a/ vaø x + y = 84 b/ vaø x – y = 20
c/ vaø x – y + z = d/ 3x = 4y = 6z vaø x + y + z = 36
e/ f/
g/ h/
3) Moät oâ toâ chaïy töø A ñeán B vôùi vaän toác 45km/h heát 3giôø 15phuùt. Hoûi
chieác oâ toâ ñoù chaïy töø A ñeán B vôùi vaän toác 65km/h seõ heát bao nhieâu
thôøi gian ?
4) Bieát 5 ngöôøi laøm coû moät caùnh ñoàng heát 8 giôø, hoûi 8 ngöôøi (vôùi
cuøng naêng suaát nhö theá) laøm coû caùnh ñoàng ñoù heát bao nhieâu giôø ?
5) Cho bieát 56 coâng nhaân hoaøn thaønh moät coâng vieäc trong 21 ngaøy.
Hoûi caàn phaûi taêng theâm bao nhieâu coâng nhaân nöõa ñeå coù theå hoaøn
thaønh coâng vieäc ñoù trong 14 ngaøy ?
8) Ñeå laøm xong moät coâng vieäc trong 5 giôø caàn 12 coâng nhaân. Neáu soá
coâng nhaân taêng theâm 8 ngöôøi nöõa thì thôøi gian hoaøn thaønh coâng
vieäc giaûm ñöôïc maáy giôø ?

HÌNH HOÏC
CHÖÔNG I :
HAI GOÙC ÑOÁI ÑÆNH
1) Veõ hai ñöôøng thaúng xx' vaø yy' caét nhau taïi O vaø trong caùc goùc taïo
thaønh coù moät goùc 470. Tính soá ño caùc goùc coøn laïi
2) Cho goùc xOy coù soá ño baèng 700 . Tia Oz laø tia phaân giaùc cuûa xOy.
Goïi Ot laø tia ñoái cuûa tia Ox; Oh laø tia ñoái cuûa tia Oz. Tính soá ño goùc
tÔh

HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC
1) Cho 2 ñöôøng thaúng xx' vaø yy' vuoâng goùc vôùi nhau taïi O. Trong soá
nhöõng caâu traû lôøi sau thì caâu naøo sai, caâu naøo ñuùng
a/ Hai ñöôøng thaúng xx' vaø yy' caét nhau taïi O
b/ Hai ñöôøng thaúng xx' vaø yy' taïo thaønh 4 goùc vuoâng
c/ Moãi ñöôøng thaúng laø ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc beït
2) Cho goùc AOB coù soá ño baèng 900. Trong goùc AOB veõ tia OC. Treân
nöûa maët phaúng bôø OB khoâng chöùa tia OC veõ tia OD sao cho
. Vì sao hai tia OC vaø OD vuoâng goùc vôùi nhau ?
3) Cho ñoaïn thaúng AB daøi 6cm. Haõy veõ ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn
thaúng aáy. Noùi roõ caùch veõ

CAÙC GOÙC TAÏO BÔÛI MOÄT ÑÖÔØNG THAÚNG CAÉT HAI ÑÖÔØNG THAÚNG
1) Treân hình beân cho bieát ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a vaø b
coù . Chöùng toû raèng :
a/ ;
b/ ; ; ;
c/
HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG
1) Treân hình veõ cho bieát ; . Hai ñöôøng thaúng a vaø b
coù song song khoâng ? Vì sao ?
2) Cho  ABC coù ; . Veõ tia Ax laø tia ñoái cuûa tia AB
roài veõ tia Ay laø tia phaân giaùc cuûa goùc . Hoûi Ay coù song song
vôùi BC hay khoâng ? Vì sao ?

TIEÂN ÑEÀ ÔCLIT VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG
1) Treân hình beân, cho bieát a // b vaø . Tính2) Vôùi hình veõ cho bieát a // b vaø . Tính vaø
TÖØ VUOÂNG GOÙC ÑEÁN SONG SONG
1) Treân hình beân
a/ Vì sao a // b b/ Tính

2) Treân hình beân bieát a // b , , . Tính
3) Hình beân cho bieát Ax//By, , . Tính ?


4) Cuõng vôùi hình veõ treân bieát Ax // By , , .
Tính ?
5) Treân hình beân bieát . Chöùng minh : Ax // By
KIEÅM TRA 1 TIEÁT
ÑEÀ 1 :

1) Trong hình sau cho
a/ / b . Tính soá ño goùc A1

2) Cho a//b vaø
a) Ñöôøng thaúng c coù vuoâng goùc
vôùi ñöôøng thaúng a khoâng ? Vì sao ?
b) Cho , tính goùc

3) Cho ñoaïn thaúng CD = 6 cm . Veõ ñöôøng trung tröïc cuûa CD vaø noùi
roû caùch veõ
4) Cho hình veõ sau vaø cho bieát a//b

Tính soá ño , noùi roû vì sao tính
ñöôïc nhö vaäy .

ÑEÀ : 2
1) Treân ñöôøng thaúng xy laáy ba ñieåm theo thöù töï M, N , P. Veõ ñöôøng
trung tröïc d1 cuûa ñoaïn thaúng MN vaø ñöôøng trung tröïc d2 cuûa MP
Hoûi hai ñöôøng thaúng d1 vaø d2 coù song song vôùi nhau khoâng ?
2) Cho hình veõ bieát
Hai ñöôøng thaúng a vaø b coù song song
vôùi nhau khoâng ? Ví sao .

3) Cho hình veõ nhö sau :
Chöùng toû a//b , bieát
tínhÑEÀ : 3
1) Cho hình veõ
a) Chöùng toû a//b
b) Bieát .
Tính soá ño
2) Veõ ba ñieåm A , B , C khoâng thaúng , qua A veõ ñöôøng thaúng a vaø b
sao cho vaø b//BC . Coù keát luaän gì veà ñöôøng thaúng a vaø b .
3) Cho hình veõ .

Bieát a // b
vaø .
Tính soá ño goùc .


CHÖÔNG II : TAM GIAÙC
TOÅNG 3 GOÙC CUÛA MOÄT TAM GIAÙC
1) Tính giaù trò x ôû hình veõ :2) Cho  ABC bieát , . Tia phaân giaùc cuûa caét AC
taïi E. Tính ,
3) Cho  ABC coù , . Tính ,
4) Cho  ABC coù , . Tính ,
5) Cho  ABC coù , . Tia phaân giaùc cuûa caét BC taïi
D. Keû AH  BC. Tính , ,
6) Cho  ABC , caùc tia phaân giaùc cuûa , caét nhau taïi I. Tính
bieát ,

HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU
1) Cho  ABC =  MNP. Vieát caùc caëp caïnh baèng nhau, caùc caëp goùc
baèng nhau
2) Cho  DEF =  CBA
a/ Vieát ñaúng thöùc treân döôùi moät vaøi daïng khaùc
b/ Cho DE = 3cm, DF = 4cm, AB = 6cm. Tính ñoä daøi caùc caïnh coøn laïi
vaø chu vi tam giaùc
3) Cho  DEF =  PQR bieát , . Tính caùc goùc coøn laïi
cuûa moãi tam giaùc

TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU THÖÙ NHAÁT CUÛA TAM GIAÙC (C-C-C)
1) Veõ  ABC bieát AB = BC = AC = 3cm. Ño moãi goùc cuûa tam giaùc
2) Cho 2  ABC vaø  ABE coù AB = BC = CA = 4cm, AE = BE = 3cm
(C vaø E naèm khaùc phía ñoái vôùi AB). Chöùng minh
3) Cho goùc xOy, treân Ox vaø Oy laáy 2 ñieåm A vaø B sao cho OA = OB. Veõ caùc cung troøn taâm A vaø B coù cuøng baùn kính sao cho chuùng caét
nhau ôû F naèm trong goùc xOy. Chöùng minh OF laø tia phaân giaùc cuûa
goùc xOy
4) Cho ñoaïn thaúng AB, veõ caùc cung troøn taâm A vaø B cuøng baùn kính
AB caét nhau taïi E vaø F. Chöùng minh :
a/  ABE =  ABF
b/  AEF =  BEF
5) Cho  ABC veõ cung troøn taâm A baùn kính baèng BC, cung troøn taâm
B baùn kính baèng AC, chuùng caét nhau taïi E (E vaø C naèm khaùc phía
ñoái vôùi AB). Chöùng minh AE // BC

TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU THÖÙ HAI CUÛA TAM GIAÙC (C-G-C)
1) Cho  ABC coù , AB = AC = 3cm. Ño caùc goùc vaø
2) Cho goc xOy , goïi Ot laø tia phaân giaùc. Treân Ox vaø Oy laáy 2 ñieåm
A vaø B sao cho OA = OB, treân Ot laáy ñieåm M tuøy yù. Chöùng minh
tam giaùc OAM vaø tam giaùc OBM baèng nhau
3) Hai ñoaïn thaúng AB vaø CD caét nhau taïi trung ñieåm O cuûa moãi ñoaïn
thaúng. Chöùng minh : AD // BC
4) Cho  ABC coù , treân tia ñoái cuûa CA laáy ñieåm E sao cho
CA = CE. Treân tia ñoái cuûa CB laáy ñieåm F sao cho CF = CB
a/ Chöùng minh :  ABC =  EFC
b/ Tính soá ño goùc CEF
5) Cho  ABC coù treân caïnh BC laáy ñieåm E sao cho BE = BA.
Tia phaân giaùc cuûa caét AC taïi F
a/ So saùnh FA vaø FE
b/ Tính soá ño goùc BEF
6) Cho  ABC, treân tia ñoái cuûa AB vaø AC laáy 2 ñieåm M, N sao cho
AM = AB, AN = AC. Chöùng minh :
a/  ABC =  AMN b/ BN // MC
7) Cho  ABC treân tia ñoái cuûa AB laáy ñieåm E sao cho AE = AC, treân
tia ñoái cuûa AC laáy ñieåm F sao cho AF = AB. Chöùng minh :
a/ BE = CF b/ BC = FE
8) Cho goùc xOy vaø phaân giaùc Ot. Treân Ox vaø Oy laáy 2 ñieåm A, B sao
cho OA = OB. Treân Ot laáy 1 ñieåm M tuøy yù. Chöùng minh :
a/ MA = MB b/ MO laø phaân giaùc cuûa

TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU THÖÙ BA CUÛA TAM GIAÙC (G-C-G)
1) Veõ  ABC bieát , AB = 2cm , . Sau ñoù ño AC ñeå
kieåm tra raèng AC = 4cm
2) Cho  ABC, phaân giaùc cuûa vaø caét nhau taïi E. Töø E keû
EH  AB, EK  BC , EF  AC. Chöùng minh :
a/ BH = BK b/ CK = CF c/ EH = EK = EF
3) Cho  ABC coù AB = AC. Treân AB laáy ñieåm E, treân AC laáy ñieåm F
sao cho AE = AF
a/ Chöùng minh BF = CE
b/ Goïi I laø giao ñieåm cuûa BF vaø CE. Chöùng minh :  BIE =  CIF
4) Cho  ABC coù , tia phaân giaùc cuûa vaø caét AC vaø AB
taïi M vaø N. Chöùng minh BM = CN
5) Cho  ABC, D laø trung ñieåm cuûa AB, ñöôøng thaúng qua D vaø song
song vôùi BC caét AC ôû E, ñöôøng thaúng qua E vaø song song vôùi AB
caét BC ôû F. Chöùng minh :
a/ AD = EF b/  ADE =  EFC
c/ AE = EC
6) Cho  ABC, goïi D vaø E laø trung ñieåm cuûa AB, AC. Töø C veõ
ñöôøng thaúng song song vôùi AB vaø caét ñöôøng thaúng DE taïi F.
Chöùng minh :
a/  ADE =  CFE b/ DB = FC

OÂN TAÄP CHÖÔNG II
1) Cho ñoaïn thaúng AB. Veõ caùc cung troøn taâm A vaø B coù cuøng baùn
kính sao cho chuùng caét nhau taïi C vaø D. Chöùng minh raèng CD laø
ñöôøng trung tröïc cuûa AB
2) Cho  ADE caân taïi A. Treân caïnh DE laáy caùc ñieåm B vaø C sao cho

a/ Chöùng minh tam giaùc ABC laø tam giaùc caân
b/ Keû BM  AD, keû CN  AE. Chöùng minh BM = CN
c/ Goïi I laø giao ñieåm cuûa MB vaø NC. Chöùng minh  IBC laø tam
giaùc caân
d/ Chöùng minh raèng AI laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC
3) Cho  ABC caân taïi A, keû BH  AC. Goïi D laø moät ñieåm thuoäc caïnh
BC. Keû DE  AC, DF  AB. Chöùng minh raèng DE + DF = BH
4) Cho  ABC vuoâng goùc taïi A coù vaø BC = 15cm. Tính caùc
ñoä daøi AB, AC

BAØI TAÄP OÂN HOÏC KYØ 1
1) Cho goùc xOy, veõ cung troøn taâm O, cung naøy caét Ox, Oy theo thöù töï
taïi A, B. Veõ 2 cung troøn taâm A vaø taâm B coù cuøng baùn kính sao cho
chuùng caét nhau taïi C. Chöùng minh :
a/  OBC =  OAC
b/ OC laø tia phaân giaùc cuûa goùc xOy
2) Cho  ABC, M laø trung ñieåm cuûa BC, treân tia ñoái cuûa MA laáy
ñieåm E sao cho ME = MA. Chöùng minh :
a/  AMB =  EMC
b/ AB = CE , AB // CE
3) Cho goùc mIn vaø tia Ih laø phaân giaùc cuûa goùc ñoù laáy ñieåm A thuoäc
Ih. Qua A veõ ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi Ih caét Im vaø In laàn löôït
ôû B vaø C. Chöùng minh :
a/ IB = IC
b/  BAD =  CAD
c/ =
4) Cho tam giaùc ABC caân taïi A (goùc A nhoû hôn 900 ) . Veõ BH vuoâng
goùc AC (H thuoäc AC), CK vuoâng goùc AB (K thuoäc AB)
a/ Chöùng minh : AH = AK
b/ Goïi I laø giao ñieåm cuûa BH vaø CK. Chöùng minh AI laø tia phaân
giaùc cuûa goùc A

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ 1
Ñeà 1
1) Thöïc hieän pheùp tính :
a/ b/ c/
d/ e/
2) Tìm x bieát :
a/ b/
3) Cho  ABC coù soá ño goùc A, B, C tæ leä vôùi 5, 6, 7. Tính soá ño caùc
goùc.
4) Cho ñoaïn thaúng BC. Goïi I laø trung ñieåm cuûa BC. Treân ñöôøng trung
tröïc cuûa BC laáy ñieåm A (A  I).
a/ Chöùng minh  AIB =  AIC
b/ Keû IH  AB, keû IK  AC. Chöùng minh IH = IK.
Ñeà 2
1) Thöïc hieän pheùp tính :
a/ b/
c/ d)
2) Tìm x , y bieát :
a/ b/ 7x = 3y vaø x – y = 16
3) Hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä thuaän vôùi nhau vaø khi x = 5 , y = 10
Tìm heä soá k
4) Cho  ABC coù = 900 , treân caïnh BC laáy ñieåm E sao cho
BE = BA. Tia phaân giaùc cuûa goùc B caét AC ôû D.
a/ So saùnh ñoä daøi DA vaø DE.
b/ Tính soá ño goùc BED

Ñeà 3
1) Tính :
a/ b/
c/ d/
2) Tìm x, y, z bieát :
a/ vaø x + y – z = 18
b/ vaø x + 2y – 3z = - 20
3) Cho goùc , veõ tia phaân giaùc Ot. Treân Ox laáy ñieåm C. Goïi D laø
giao ñieåm cuûa AB vaø Ot.
a/ Chöùng minh AOC = BOC
b/ Chöùng minh OC laø tia phaân giaùc cuûa
c/ Chöùng minh ODA = ODB
d/ Chöùng minh AB  OC taïi D

Ñeà 4
1) Tính :
a/ b/
c/ + d)
2) Tìm x , y , z bieát :
a/ vaø 2x + y – z = 64
b/ , vaø x + y – z = 10
3) Cho ABC coù M laø trung ñieåm cuûa BC. Treân tia ñoái cuûa tia MA
laáy ñieåm D sao cho DM = AM
a/ Chöùng minh MAB = MDC
b/ Noái B vôùi D, chöùng minh AC // BD
c/ Laáy ñieåm I thuoäc AC, ñieåm K thuoäc BD sao cho AI = DK.
Chöùng minh MI = MK

Ñeà 5
1) Tính :
a/ b/
c/ d/
2) Tìm x bieát :
a) b)
3) Soá hs 4 khoái 6, 7, 8, 9 tæ leä vôùi caùc soá 9 ; 8 ; 7 ; 6 . Bieát raèng soá hs
khoái 9 ít hôn khoái 6 laø 90 hs. Tính soá hs moãi lôùp.
4) Cho ABC coù = 900 (AB < AC). Keû AH  BC. Treân tia ñoái cuûa
tia HA laáy ñieåm D sao cho HD = HA. Treân tia BC laáy ñieåm K sao
cho HK = HB
a/ Chöùng minh AHK = DHB
b/ Chöùng minh AK // BD
c/ Chöùng minh AB = DB
d/ Keû KI  AC cuûa AKC. Chöùng minh 3 ñieåm D, K, I thaúng haøng
Ñeà 6
1) Tính :
a/ b/
c) d)
e) f)
2) Tìm x, y, z bieát :
a/ 2x = 3y = 5z vaø x – y + z = – 33 b/
c/ d/ vaø x + y = 48
3) 5 ngöôøi coû moät caùnh ñoàng heát 8 giôø . Hoûi 8 ngöôøi ( cuøng
laøm naêng suaát nhö nhau ) laøm coû caùnh ñoàng heát maáy giôø ?
4) Cho ABC vuoâng taïi A. Goïi M laø trung ñieåm cuûa BC. Treân tia
AM laáy ñieåm D sao cho AM = MD.
a/ Tính toång +
b/ Chöùng minh AMB = DMC
c/ Chöùng minh AB // CD
d/ Chöùng minh CAD vuoâng

Ñeà 7
1) Tính :
a/ b/
c/ d)
2) Tìm x bieát :
a/ b/ + x =
3) Ba lôùp 7A, 7B, 7C troàng ñöôïc 180 caây. Tính soá caây troàng cuûa moãi
lôùp, bieát raèng soá caây troàng cuûa caùc lôùp ñoù theo thöù töï tæ leä vôùi 3; 4; 5
4) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, keû tia BD laø tia phaân giaùc cuûa goùc
ABC. Treân BC laáy ñieåm E sao cho BE = AB, noái D vôùi E.
a/ Chöùng minh ABD = EBD
b/ Chöùng minh = 900
c/ Keû AH  BC. Chöùng minh AH // DE

ÑEÀ 8
1) Tính :
a/ b/
c/ d/
2) Haõy vieát soá döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn
3) Tìm caùc soá x, y, z bieát : vaø x – y + z = 144
4) Cho bieát 5 ngöôøi laøm coû moät caùnh ñoàng heát 6 giôø. Hoûi 15 ngöôøi
(vôùi cuøng naêng suaát nhö theá) thì laøm coû caùnh ñoàng aáy heát bao nhieâu
giôø ?
5) Cho goùc xAy. Laáy ñieåm B treân tia Ax, ñieåm D treân tia Ay sao cho
AB = AD. Treân tia Bx laáy ñieåm E, treân tia Dy laáy ñieåm C sao cho
BE = DC. Chöùng minh raèng hai tam giaùc ABC vaø ADE baèng nhau

ÑEÀ 9
1) Tìm caùc soá x, y, z bieát :
a/ vaø x + y + z = 96
b/ 2.x = y.3 = z.4 vaø x + y + z = 169
2) Moät ngöôøi gôûi 5000000 ñoàng vaøo ngaân haøng sau 12 thaùng thì ruùt ra
caû voán laãn laõi laø 6500000 ñoàng. Hoûi neáu ngöôøi aáy gôûi vaøo
15000000 ñoàng thì sau 18 thaùng soá laõi ngöôøi aáy coù ñöôïc bao nhieâu.
Bieát raèng haøng thaùng tieàn laõi khoâng nhaäp voán.
3) Thöïc hieän pheùp tính sau :
a/ b/
c/ d)
4) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A (AB < AC). Keû AH vuoâng goùc vôùi
BC taïi H. Goïi K laø ñieåm naèm treân ñoaïn HC sao cho HK = HB, D laø
ñieåm treân tia AH sao cho H laø trung ñieåm AD. Chöùng minh :
a/  ABH =  DKH b/ AK // BD. c/ AK  CD.

ÑEÀ 10
1) Tính
a/ b/
c/ d)
2) Tóm x, y bieát :
a/ b/ vaø x – y = 18
3) Haøm soá y = (a – 1)x coù ñoà thò qua A(2; 4) tìm heä soá a
4) Keát quaû kieåm tra moân Toaùn cuûa hoïc sinh khoái 7 cuûa moät tröôøng coù
tæ soá hoïc sinh gioûi vaø khaù laø 2 : 5. Tìm soá hoïc sinh Trung bình cuûa
khoái lôùp ñoù bieát 3 laàn soá hoïc sinh gioûi thì nhieàu hôn soá hoïc sinh khaù
laø 26 hoïc sinh vaø toång soá hoïc sinh khoái 7 laø 237 hoïc sinh (khoâng coù
hoïc sinh yeáu keùm)
5) Cho goùc nhoïn xOy . Treân tia Ox vaø Oy laáy hai ñieåm A vaø B sao
cho OA = OB. Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OA taïi A caét Oy taïi D.
Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi OB taïi B caét Ox taïi E.
a/ Chöùng toû hai tam giaùc OAD vaø OBE baèng nhau.
b/ AD vaø BE caét nhau taïi I. Chöùng toû hai tam giaùc AIE vaø BID
baèng nhau.
c/ Chöùng toû OI laø phaân giaùc goùc xOy.

ÑEÀ 11
Baøi 1 : Tính (ruùt goïn)
a/ b/
c/ d)
Baøi 2 : Tìm ba soá x, y, z bieát raèng :
a/ b/ vaø x – 3y = 21
Baøi 3 : Cho soá töï nhieân a = 102.16501.125668. Hoûi soá töï nhieân a coù bao
nhieâu chöõ soá ? Giaûi thích
Baøi 4 : Cho ABC vuoâng taïi A (AB < AC). Treân nöûa maët phaúng bôø
AB coù chöùa ñieåm C, veõ tia Bx vuoâng goùc vôùi AB, treân tia Bx laáy
ñieåm D sao cho BD = AC
a/ Chöùng minh ABC = BAD
b/ Goïi E laø giao ñieåm cuûa AD vaø BC. Chöùng minh AC // BD vaø
EA=ED
c/ Goïi M laø moät ñieåm thuoäc ñoaïn thaúng BD. Qua D veõ ñöôøng
thaúng song song vôùi MA, ñöôøng thaúng naøy caét ñoaïn thaúng AC taïi
N, Chöùng minh DN = MA
d/ Chöùng minh E laø trung ñieåm cuûa NM
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I - NAÊM HOÏC 2009 – 2010
Baøi1 :Tính ( 2 ñieåm )
a) b) c)
Baøi 2 : Tìm x , bieát : ( 2 ñieåm )
a) 4 ,7 – 2x = 2 ,5 b) c ) 5x + 5 x + 2 = 650
Baøi 3 : ( 2,5 ñieåm )
a) Hoïc sinh cuûa ba lôùp 7 moät tröôøng tham gia troàng 27 caây xanh .
Lôùp 7A coù 40 hoïc sinh , lôùp 7B coù 32 hoïc sinh , lôùp 7C coù 36
hoïc sinh . Hoûi moãi lôùp phaûi troàng bao nhieâu caây xanh , bieát
raèng soá caây xanh tæ leä vôùi soá hoïc sinh ?
b) Caùc soá x , y , z , t khaùc 0 , thoûa maõn ñieàu kieän sau :
vaø x + y + z + t 0 .
Haõy chöùng minh : x = y = z = t
Baøi 4 : ( 3.5 ñieåm )
Cho tam giaùc ABC , M laø trung ñieåm cuûa BC . Treân tia AM laáy ñieåm D sao cho M laø trung ñieåm cuûa AD .
a) Chöùng minh tam giaùc AMC = tam giaùc DMB vaø BD // AC
b ) Treân tia AB laáy ñieåm E sao cho B laø trung ñieåm cuûa AE. Chöùng minh ABC = DCB vaø ABC = BED .
c) Treân tia BE laáy ñieåm F sao cho D laø trung ñieåm cuûa EF . Chöùng minh ba ñieåm A , C , F thaúng haøng vaø C laø trung ñieåm cuûa AF .

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 – 2014
Bài 1 : Thực hiện các phép tính :
a/
b/ c/
Bài 2 : Tìm x biết :
a/ b/ c/
Bài 3 :
a/ Tìm x, y, z biết rằng và 2x – 3y + 5z = 38
b/ Ba tổ nông dân làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Tổ A làm xong trong 3 ngày, tổ B làm xong trong 5 ngày và tổ C làm xong trong 6 ngày. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu nông dân, biết rằng tổ B có nhiều hơn tổ C là 1 người (năng suất các nông dân là như nhau)
Bài 4 :
Cho góc nhọn xOy có tia phân giác Ot. Lấy điểm A trên tia Ox, điểm B trên tia Oy sao cho OA = OB. Lấy điểm C bất kỳ trên tia Ot sao cho
OC > OA.
a/ Chứng minh  AOC và  BOC bằng nhau và CO là tia phân giác của góc ACB.
b/ Tia Ot cắt AB tại H. Chứng minh OH vuông góc với AB.
c/ Tia AC cắt tia Oy tại E. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = BE. Chứng minh 3 điểm B, C, D thẳng hàng

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014 – 2015
Bài 1 : Thực hiện các phép tính :
a/ b/
c/ d)
Bài 2 : Tìm x biết :
a/ b/
c/
Bài 3 :
a/ Tìm a, b, c biết 2a = 3b = 4c và a – b + c = 5
b/ Để hưởng ứng phong trào giúp bạn đến trường, học sinh các lớp 7A, 7B, 7C đã quyên góp được 162 quyển vở. Tìm số vở mỗi lớp đã quyên góp, biết rằng số quyển vở mỗi lớp tỉ lệ với 5, 6, 7
Bài 4 :
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (ABa/ Chứng minh rằng : AB = CD
b/ Vẽ AH vuông góc với BC tại H và DK vuông góc với BC tại K. Chứng minh  AHO =  DKO
c/ Chứng minh : =

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016
Bài 1: (2,5 đ) Thực hiện phép tính :
a/ b/
c/
Bài 2: (2 đ) Tìm x, biết:
a/ b/ c/ (x – 2)3 = 27
Bài 3: (1,5 đ) Tìm x, y, z biết rằng: x – y + z = 36 và
Bài 4: (1 đ) Học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C cùng thực hiện một công tác trồng cây cho vườn trường để tạo thêm mảng xanh, số cây trồng giao cho mỗi lớp bằng nhau. Mỗi học sinh của lớp 7A, 7B, 7C trồng lần lượt là 3 cây, 4 cây và 5 cây. Biết tổng số học sinh của ba lớp là 141 em Tính số học sinh mỗi lớp ?
Bài 5: (3 đ) Cho tam giác nhọn ABC có AB = AC. Vẽ phân giác AD
của góc BAC (D thuộc cạnh BC)
a/ Chứng minh ABD = ACD và AD vuông góc với BC
b/ Gọi I là trung điểm AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm E sao cho IE = IB. Chứng minh CE // AB và CE = AC
c/ Lấy K là trung điểm AB. Trên tia đối của tia KC lấy điểm F sao cho KF = KC. Chứng minh A là trung điểm EF.

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

Bài 1: (2,5 đ) Thực hiện phép tính :
a/ b/
c/
Bài 2: (2 đ) Tìm x, biết:
a/ b/ c/
Bài 3: (1 đ) Tìm ba số a, b, c biết rằng: a + b – c = 9 và
Bài 4 : (1,5 đ)
Có 3 xưởng làm công tác in cùng in một lượng sản phẩm như nhau. Biết xưởng I làm trong 4 ngày thì xong, xưởng II làm trong 6 ngày thì xong, xưởng III làm trong 12 ngày thì xong. Biết tổng số máy của 3 xưởng là 12 máy. Hỏi số máy in của mỗi xưởng dành cho công tác là bao nhiêu?
Bài 5: (3 đ)
Cho ∆ABC vuông tại A, ABa/ Chứng minh BAD = BKD và DK BC.
b/ Chứng minh BI EC.
c/ Chứng minh K, D, E thẳng hàng.

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018
Câu 1: (2,25 đ) Thực hiện phép tính :
a/ b/
c/
Câu 2: (2,25 đ) Tìm x, biết:
a/ b/ c/
Câu 3: (1 đ)
Tìm x, y, z biết rằng : và 4x – 3y – z = 10
Câu 4: (1,5 đ)
Ba đội máy cày làm trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày trong 5 ngày, đội thứ hai cày trong 4 ngày và đội thứ ba cày trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày, biết ba đội có tất cả 37 máy? (năng suất các máy như nhau)


Câu 5: (3 đ)
Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia DE lấy điểm F sao cho E là trung điểm DF.
a/ Chứng minh EAD = ECF và CF song song với AB.
b/ Chứng minh : và BDC = FCD.
c/ Gọi I là trung điểm DC. Chứng minh DIF = CIB từ đó suy ra ba điểm B, I, F thẳng hàng.

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019

Câu 1 ( 2,5 điểm ) : Thực hiện phép tính
a)
b)
c) Một hình vuông có cạnh bằng a (cm). Nếu tăng cạnh của hình vuông đó gấp 3 lần thì diện tích cùa hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần?
Câu 2( 2 điểm )
Tìm x và sau đó làm tròn kết quả của x đến số thập phân thứ hai . Biết
a) b)
Câu 3 ( 1 điểm )
Số học sinh giỏi, khá của khối 7 ở học kì I có tỉ lệ là 2 : 3 . Tính số học sinh giỏi, khá đó. Biết tổng số học sinh giỏi và khá là 250 em.
Câu 4 (1,5 điểm )
Bạn An mang số tiền đến nhà sách để mua tập và bút . Số tiền bạn An mang theo vừa đủ để mua 3 cuốn tập hoặc 6 cây bút đỏ hoặc 10 cây bút xanh. Biết rằng giá của một cây bút đỏ cao hơn so với giá một cây bút xanh là 2000 đồng. Hỏi giá của mỗi cuốn tập, mỗi cây bút đỏ, mỗi cây bút xanh là bao nhiêu tiền?
Câu 5 ( 3 điểm )
Cho ABC vuông tại A ( AB < AC ) . Vẽ tia BD là phân giác của góc ABC (DAC ), trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE
a) Chứng minh : BAD = BED
b) Từ A kẻ tại H . Chứng minh : AH // DE
c) Trên tia đối của tia ED lấy điểm K sao cho ED = EK . Chứng minh
góc EKC = gócABC .
Đề bài.
Bµi 1: (1,5®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh (TÝnh nhanh nÕu cã thÓ)
a) b) c)
Bµi 2: (1,5®iÓm) T×m x biÕt
a) b) x : 1,2 = 5,4 :6 c)
Bµi 3: (2®iÓm)
BiÕt ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c tØ lÖ víi 3;5;7. TÝnh chu vi cña tam gi¸c ®ã biÕt tæng hai c¹nh nhá lµ 32 cm.
Bµi 4: (4 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã AB = AC. Gäi M lµ trung ®iÓm cña c¹nh BC
a)Chøng minh DAMB = DAMC
b)Gäi I lµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng AM. Trªn tia CI lÊy ®iÓm N sao cho
CN = 2.CI . Chøng minh AN // BC
c) Trªn tia BI lÊy ®iÓm K sao cho BK = 2.BI. Chøng minh N,A,K th¼ng hµng
d) Chøng minh AM NK
Bài 5:(1điểm)Tìm các số hữu tỉ a,b,c biết ab = 2, bc = 3, ac = 54
Bài làm
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Gửi ý kiến